دانلود تحقیق درموردبرنامه راهبردي مرتع كشور

دانلود تحقیق درموردبرنامه راهبردي مرتع كشور

دانلود تحقیق درموردبرنامه راهبردي مرتع كشور

نام فایل : برنامه راهبردي مرتع كشور

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 60

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
فهرست برنامه
1- كليات
نحوه تدوين برنامه
نگاهي به برنامه چهارم
2- وضع موجود مراتع کشور
- قوانين و مقررات
- سطح مراتع
- جمعيت وابسته به مرتع
تعداد دام
3- جايگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور
فهرست برنامه
4- پتانسيلها
پتانسيلهاي طبيعي
پتانسيلهاي منتج از برنامه هاي گذشته
5- چالشها
چالش اصلي
ساير چالشها و موانع پيش رو
6- اهداف، راهبردها و راهكارها و نتايج مورد انتظار
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار اجرا
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار تحقيقات

8- منابع مورد استفاده


كليات
نحوه تدوين برنامه
برنامه راهبردي مرتع توسط يك كميته اصلي و سه كميته فرعي به شرح زير تدوين شده است:

كميته اصلي تركيبي از :
- اعضاي هيئت علمي بخش تحقيقات مرتع
- اساتيد دانشگاه
- كارشناسان اجرايي
نماينده دامداران
كميته هاي فرعي شامل سه كميته تخصصي:
مديريت مرتع و مسائل اقتصادي اجتماعي
اصلاح مرتع
اكولوژي مرتع
نحوه تدوين برنامه
براي تدوين برنامه 110جلسه تشكيل گرديد كه 10 جلسه متعلق به كميته اصلي و بقيه به كميته ها ي فرعي اختصاص داشت براي پشتيباني از برنامه 2000 نفر ساعت كار كارشناسي انجام شده است.
اين برنامه با دستگاههاي زير هماهنگ شده است
دفتر امور مراتع کشور
انجمن مرتعداري
سازمان امور عشايري
معاونت امور دام
صندوق بيمه محصولات کشاورزي
نمايندگان دامداران استانهاي فارس, خوزستان, خراسان بزرگ و تهران
نگاه برنامه چهارم به منابع طبيعي ( مرتع)
ويژگي‌ها و تكاليف قانوني بخش کشاورزي ومنابع طبيعي درقانون برنامه:

....


دسته:

دانلود تحقیق درموردبرنامه راهبردي مرتع كشور

خرید آنلاین