بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده

بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده

بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده

نام فایل : بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
عنوان سمینار: بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده
مقدمه:
پانل های برشی نقش مهمی را در بهبود رفتار لرزه ای سازه ها ایفا می کند. این سیستم بطور کلی در دیوار های برشی فولادی نازک یا پانل های برشی سخت شده در جان تیرهای پیوندی (Link beam ) سازه های با قاب بادبندی برون محور یافت می شوند.
ظرفیت پس کمانشی , شکل پذیری وقابلیت اتلاف بالای انرژی سبب شده تا این سیستم به عنوان یک ابزار مناسب مورد توجه مهندسان و طراحان ساختمان قرار گیرد.
بطورکلی پانلهای برشی به دو صورت سخت شده و سخت نشده مورد استفاده قرارمی گیرند مقایسه رفتار پانل های سخت نشده وبه شدت سخت شده نشان داده است که پانل های

سخت نشده دارای یک محدوده ی شکل پذیری بیشتری نسبت به پانل های سخت شده و دارای سطح تسلیم وسیعی می باشد
پانل های برشی بطور گسترده در تیرهای پیوندی قاب های بادبندی برون محوروهمچنین به عنوان دیوار برشی فولادی نازک مقاوم در برابر زلزله در قاب های ساختمانی بکارمی رود. شکل پذیری بسیار خوب و تسلیم شدن تحت برش ازاهداف اساسی جهت دستیابی به سیستم پانل های برشی می باشد.
در این تحقیق اثر سخت کننده ها بر روی مقاومت نهائی پانل های برشی وسپس رفتار پریودیک پانل های برشی سخت شده و سخت نشده مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با توجه به منحنی های هیسترزیس بدست آمده از پانل های برشی سخت نشده سخت کننده های بهینه ی مورد نیاز جهت فراهم نمودن شکل پذیری و اتلاف انرژی مورد تحقیق قرار گرفت.


معرفی دیوار برشی فولادی:
کاربرد اصلی دیوار برشی فولادی جهت مقاومت برشی افقی طبقه و لنگر های واژگونی ناشی از بار های جانبی می باشد. بطورکلی سیستم دیوار برشی فولادی متشکل از یک دیوار فولادی و دو ستون محیطی وتیرهای کف افقی می باشد که دیوار فلزی وستون ها به صورت ترکیبی به عنوان یک تیرورق عمودی عمل می کنند که ستون ها به عنوان بال تیرورق وصفحه ی پرکننده فلزی به عنوان جان آن عمل می کند و تیرهای افقی کم وبیش به عنوان سخت کننده های عرضی جان تیر- ورق عمل می کند. یک دیوار برشی با طراحی صحیح معمولا” دارای شکل پذیری وظرفیت اتلاف انرژی بالایی می باشد لذا دیوارهای برشی یک سیستم موثرو اقتصادی در برابر بارهای
جانبی به حساب می آید همچنین دیوار برشی فولادی دارای سختی اولیه ی نسبتا” بالایی می باشد و بدین لحاظ در محدود کردن تغییرمکان جانبی سازه ها خیلی موثر می باشد در کاربرد های اولیه دیوارهای برشی فولادی در ژاپن و آمریکا دیوارها دارای تعداد زیادی سخت کننده های افقی و قائم بودند بطوری که هدف اصلی سخت کننده ها جلوگیری از کمانش کلی و الاستیک و افزایش مقاومت کمانش برشی دیوار بود.در سالهای اخیر با توجه به اینکه جوشکاری سخت کننده ها به دیوار گران و پر هزینه به نظرمی آید لذا تحقیقات و آزمایشهایی که بر روی نمونه های واقعی انجام گرفت نشان داد که صفحات فولادی پرکننده به علت ظرفیت پس کمانشی آن ٫رفتار موثر و مطلوب و شکل پذیری بالایی را از خود بجای می گذارد در نتیجه در اکثر کاربرد های اخیر دیوارهای برشی فولادی در آمریکا و کانادا بصورت سخت نشده استفاده می گردند.
مراحل تحقیق:
1- مدلسازی و خواص مصالح :
رفتار پانل های برشی سخت شده تحت بارگذاری برشی توسط نرم افزار تحلیل غیرخطی المان محدود Ansys مورد مطالعه قرار گرفته شد وهمچنین اثر تغییرشکل های بزرگ نیز در این تحلیل درنظر گرفته شد.در این تحلیل برای مدل کردن پانل های برشی و سخت کننده ها و اعضای محیطی از المانShell 43 استفاده گردید.بطوریکه این المان دارای قابلیت های پلاستیسیته, خزش,سختی ناشی از تنش, تغییرشکلهای بزرگ وکرنشهای بزرگ می باشد.المان Shell 43 نوع مناسبی برای مدلهای خطی, پیچ دارو سازه های با پوسته ضخیم ومتوسط می باشد. این المان در هر گره دارای شش درجه آزادی می باشد که عبارتند از:شکل (1):(هندسه المان(Shell 43


Ux : جابجایی در جهت x
Uy : جابجایی در جهتy
Uz : جابجایی در جهتz
θx : چرخش حول محورx
θy : چرخش حول محور y
θz : چرخش حول محور z

در این مدلها از مواد و هندسه غیرخطی استفاده گردید و مصالح صفحات پرکننده نیز ازمواد الاستوپلاستیک در نظر گرفته شد روابط تنش-کرنش مواد در شکل زیر نشان داده شده است بطوری که مدول یانگ و دیگر خصوصیات مصالح مطابق زیر می باشد:
....


دسته:

بررسی رفتار پریودیک ٫ شکل پذیری و سختی پانل های برشی فولادی سخت شده

خرید آنلاین