بررسي ميزان موفقيت شرکتهاي هولدينگ

بررسي ميزان موفقيت شرکتهاي هولدينگ

بررسي ميزان موفقيت شرکتهاي هولدينگ

نام فایل : بررسي ميزان موفقيت شرکتهاي هولدينگ

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 31

حجم : 2 مگابایت


به نام خدا
*
*
اهميت اجراي تحقيق
موفقيت در دنياي كسب و کار امروز، از طريق مديريت و برنامه ريزي استراتژيك و اجراي اثربخش اين برنامه ها امكان‌پذير است. اما در اين ميان شرکتهايي وجود دارند که علي رغم تدوين و اجراي استراتژي هاي معين شده، نتوانسته‌اند به نتايج مورد نظر دسترسي پيدا كنند و به عبارت ديگر، در کسب نتايج استرات‍ژيك مورد نظر خود با شكست مواجه شده‌اند. آمارها نشان مي دهد 90 درصد شرکت هاي بزرگ دنيا در دستيابي به اهداف استراتژيک خود ناکام مانده اند، که از اين ميان 30 درصد در مرحله تدوين و 70 درصد در مرحله اجرا ناموفق بوده‌اند. بنابراين مطالعه عوامل عدم موفقيت و راهكارهاي پيشگيري و رفع آن‌ها، امري مهم در جهت دستيابي به اهداف تدوين شده و پياده سازي استراتژي هاي برنامه‌ريزي شده مي باشد.

*
موفقيت شرکتهائی که خود زير مجموعه يک شرکت هولدينگ هستند از يک سو تا حد زيادی بستگی به نظام های مديريتی شرکت تخصصی مادر در هدايت، حمايت و نظارت بر شرکتهای زير مجموعه دارد. از سوی ديگر موفقيت شرکتها به توان مديريت برای ايجاد مشارکت و همسو سازی تلاش همه کارکنان در جهت اهداف استراتژيک و برنامه های آنها وابسته است. علاوه بر آن فضای کسب و کار حاکم بر کشور نيز تاثير بسزائی بر عملکرد شرکتها دارد. در اين نوشتار خلاصه ای از يافته های اين تحقيق در خصوص دلايل عدم موفقيت در دستيابی به اهداف استراتژيک شرکتهای مورد مطالعه ارائه می شود. اين دلايل در دو دسته كلي شامل: 1- علل وابسته به عملکرد هولدينگ و شركتهاي تابعه، 2- علل وابسته به محدوديت‌هاي فضاي كسب و كار در كشور مي باشد.
*
*
تحقيق توسط شركت Metrus Group(چرا 90% سازمانها ، موفق به اجراي استراتژي هاي خود نمي شوند؟)
فقط 5% كاركنان از استراتژي هاي سازمان مطلع مي شوند.
فقط20% مديران،منافع شركت خود را در پيوند با استراتژي مي بينند.
85% مديران ارشد، كمتر از يك ساعت در ماه از وقت خود را به برنامه ريزي استراتژيك اختصاص مي دهند.
60% سازمانها، بودجه و برنامه عملياتي را با استراتژي ها مرتبط نمي سازند.
*
موانع اصلي در اجراي استراتژي ها(توسط آقايان كاپلان و نورتون)
ديويد نورتن و رابرت کاپلان در کتاب سازمان استراتژي محور، دلايل ناكامي سازمانها در اجراي استراتژي ها را به چهار نوع محدوديت نسبت مي‌دهند. اين موانع عبارتند از :
مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي؛
مانع مربوط به عدم همسويي كاركنان با استراتژي؛
مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد؛
مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم .
*
نتايج بررسي علل شكست فرآيند برنامه ريزي استراتژيك در كشور (توسط آقاي مجتبي لشگر بلوكي)
عدم حمايت و دخالت مستقيم مديريت ارشد در تدوين و اجرای برنامه های استراتژيك.
چشم انداز بسيار بلندپروازانه مانند "تبديل شدن به يک سازمان جهان تراز" .
کم توجهي به تفکر استراتژيک که جوهره و فلسفه اصلی مديريت استراتژيك است .
عدم شناخت عوامل کليدی موفقيت در حوزه هاي ماموريت كسب و كار .
توجه سازمان در هنگام تدوين استراتژي ها به رفع مشكلات داخلي .
فقدان برنامه ريزي عملياتي و نامحدود فرض کردن منابع .
عدم يكپارچه كردن سيستم بودجه بندي با برنامه ريزي عملياتــي.
*
روش انجام تحقيق حاضر
روش انجام تحقيق مورد نظر، مطالعه ميداني و جامعه آماري 27 شركت از شركت‌هاي زيرمجموعه يكي از بزرگترين سازمانهاي هولدينگ در كشور بوده است. براي جمع آوري داده هاي قابل تحليل در اين طرح از پرسشنامه‌ طراحي شده، مطالعه برنامه هاي استراتژيک شرکت ها و مصاحبه با مديران عامل و يا مديران مرتبط در حوزه برنامه يزي استراتژيک شركتها استفاده شده است. اين تحقيق در طي دو مرحله انجام گرديده است: مرحله اول که ابزار اصلي گردآوري اطلاعات در آن، نتايج حاصل از پرسشنامه ها و مستندات برنامه استراتژيک شرکتها بوده و در مرحله دوم با برگزاري جلسات و مصاحبه با مديران و متخصصان مرتبط با اين حوزه، اطلاعات به صورت مستقيم استخراج شده است.
*
*

تدوين
استراتژي
اجرا و ارزيابي
....


دسته:

بررسي ميزان موفقيت شرکتهاي هولدينگ

خرید آنلاین