بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب

بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب

بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب

نام فایل : بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 3 مگابایت


بسم الله الرحمن الرحیمبررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
*
فهرست مطالب
1. مقدمه
3. اثر کمی-کیفی طرح های توسعه
4. تحلیل عوامل مؤثر بر قنوات به روش SWOT
5. راهکارهای سازه ای و غیر سازه ای
2. روش شناسی

6. پیشنهادات و جمع بندی
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
*
مقدمه


در نیم قرن اخیر:توسعه شهرنشینی شتاب زده، حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و افزایش جمعیت باعث تخریب قنوات شده اند.

قبل از ظهور چاه و پمپ:

بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
*
مقدمه


بعد از ظهور چاه و پمپ:

سیکل معیوب ناشی از ظهور چاه
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
*
مقدمهتعداد قنوات و آمار تخیه آنها در استان یزد
بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب
*
فهرست مطالب
2. روش شناسی
3. اثر کمی-کیفی طرح های توسعه
....


دسته:

بررسي اثرات تخريبي طرحهاي توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيري از اين تخريب

خرید آنلاین