آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

نام فایل : آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 27

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

چالشهای جهانی بهداشت عمومی
ازبیمارهای حاد به مزمن
نابرابریهای های بهداشتی
بیماریهای عفونی نوپدید و باز پدید
سالخوردگی جمعیت
ضرورت بیماریهای غیر واگیر
توجه به مسائل مهم موثرتر
گرانی مخارج و هزینه های معلولیت.
آگاهی از وقایع ملكولی تحت بالینی و توانایی كشف بیماران در خطر وجود دارد.
آگاهی از وقایع سلولی و ملكولی وجود نداشت.
مداخله قبل از ظهور علائم و حفظ عملكرد طبیعی مادامی كه ممكن باشد.
درمان بیماریها زمانی كه علائم ظاهر شده و عملكرد طبیعی از بین رفته بود.
قرن 21
قرن 20
نیاز به تغییر نتایج تحقیقات پزشكی در قرن 21
موانع اساسی در سر راه تحقیق و توسعهتحقیق بنیادی
زیست شناسی
نهاد هدف
....


دسته:

آیا می توان چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای را برای تحقیقات زیست پزشكی ایجاد نمود؟

خرید آنلاین