دانلود تحقیق در موردآناتومی

دانلود تحقیق در موردآناتومی

دانلود تحقیق در موردآناتومی

نام فایل : آناتومی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 27

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
آناتومی
مطالعه ساختمان ساختارها و اندام های بدن موجودات زنده می باشد.
اهمیت مطالعه آناتومی در جراحی، مامائی، بازرسی گوشت، طب داخلی دامپزشکی.......
به صورت ناحیه ای، سیستمی، توپوگرافی، ماکرو و میکرو آناتومی می باشد.
اصطلاحات
Dorsal and Ventralپشتی و شکمی
Cranial and Caudalجلوی و عقبی
Palmar and Plantarکف دست و کف پا
Medial and Lateralمیانی و جانبی
Proximal and Distalبه سمت بدن و دور از بدن
Superficial and Deepسطحی و عمقی
Axial and Abaxialمحوری و دور از محور
External and Internalخارجی و داخلی
Supra and Infraبالا و زیر


Planesسطوح
Medianمیانی
Sagitalموازی با خط میانی
Transverseعرضی
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآناتومی

خرید آنلاین