دانلود تحقیق در موردآلودگی های محیط زیست

دانلود تحقیق در موردآلودگی های محیط زیست

دانلود تحقیق در موردآلودگی های محیط زیست

نام فایل : آلودگی های محیط زیست

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 60

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
آلودگی های محیط زیست
محيط زيست:
محيط زيست موهبتي الهي است كه از مجموعه موجودات ، منابع ، عوامل و شرايط هماهنگي كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حيات به آن وابسته است بوجود مي ايد.

در محيط زيست عوامل غير زنده مانند خاك ، آب
، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند.
موجودات زنده با هم و با محيط غير زنده
و اجزاي سازنده سطح زمين بوجود آمده است
و بنابراين در فعاليت هاي انسان تاثير گذاشته
و از آن متاثر مي گردد.
محيط زيست ما از آب ، هوا، خاك، انرژي، زندگي بيولوژيكي و ... تشكيل شده است. موثرترين و مهمترين عامل در تغييرات محيط زيست انسان است. انسان اوليه تاثير گذاري كمتري بر محيط زيست داشته اما با گذشت زمان با فعاليت هايي از قبيل كشاورزي، صنعت و بهره برداري از منابع و امكانات كه براي ادامه زندگي در اين محيط انجام مي دهد سبب آلودگي آن مي شود.مقوله محيط زيست يك مبحث فرا رشته اي است كه در ارتباط مستقيم با مسائل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و غير بيولوژيكي در هوا و مسائل آب و خاك در سطح زمين مي باشد.
زيست به صورت طبيعي تابع
متغييرهاي متفاوت بوده و پيوسته متاثر
از توليد، توزيع و انتقال انرژي و جرم
در مجموعه هاي حاوي جانداران،
نباتات و جامدات مي باشد.
مفهوم جامع آلودگي:
آلودگي عبارت است از هرگونه تغيير در ويژگي هاي اجزائ متشكل محيط به طوري كه استفاده پيشين از آنها ناممكن گردد و به طور مستقيم يا غير مستقيم منافع و حيات موجودات زنده را به مخاطره مي اندازد.


....


دسته:

دانلود تحقیق در موردآلودگی های محیط زیست

خرید آنلاین