دانلود تحقیق در موردشیمی آلی (1)

دانلود تحقیق در موردشیمی آلی (1)

دانلود تحقیق در موردشیمی آلی (1)

نام فایل : شیمی آلی (1)

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 197

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا
شیمی آلی (1)
شیمی آلی (1)فصل دوم: الکان ها
*
فصل 2: الکانها
الکانها
فرمول کلی CnH2n+2
مبنای نامگذاری تعداد کربن زنجیر آنهاست که به آخر تعداد کربن به یونانی پسوند ان اضافه می شود.
اعداد یونانی:
1 مت 2 ات 3 پروپ 4 بوت 5 پنت
6 هگز 7 هپت 8 اکت 9 نون 10 دک
*
فصل 2: الکانها
*
فصل 2: الکانها
اگر از آلکان یک هیدروژن برداشته شود باقیمانده گروه آلکیل می نامند.
برای نامگذاری گروه آلکیل در انتهای نام الکان لفظ ایل را جایگزین ان می کنیم.
CH4 متان CH3 متیل
C2H6 اتان C2H5 اتیل
*
فصل 2: الکانها
انواع کربن:
کربن نوع اول : کربنی که به یک کربن وصل باشد
کربن نوع دوم : کربنی که به دو کربن وصل باشد
کربن نوع سوم : کربنی که به سه کربن وصل باشد
کربن نوع چهارم : کربنی که به چهار کربن وصل باشد
*
فصل 2: الکانها
انواع هیدروژن:
هیدروژن نوع اول: هیدروژنی که به کربن نوع اول وصل است
هیدروژن نوع دوم: هیدروژنی که به کربن نوع دوم وصل است
هیدروژن نوع سوم: هیدروژنی که به کربن سوم وصل است
*
فصل 2: الکانها
در اثر جایگزین کردن متوالی یک هیدروژن انتهایی با یک گروه متیل در الکانهای راست زنجیر سری همولوگ این الکانها تشکیل می شود.
در صورتیکه اتمهای هیدروژن داخلی را با گروههای الکیل جایگزین کنیم تعداد زیادی الکان با زنجیر جانبی تشکیل می شود.
ایزومر: ترکیباتی که فرمول ملکولی آنها یکسان ولی ساختمانهای متفاوت دارند.
*
فصل 2: الکانها
فرمول
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردشیمی آلی (1)

خرید آنلاین