دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

نام فایل : زیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

فرمت : .pptx

تعداد صفحه/اسلاید : 46

حجم : 5 مگابایت


بنام خدا

زیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: اندامک ها
درون سلول هاي يوكاريوتي بخش هاي عمل كننده مجزايي وجود دارد .
همه سلول هاي يوكاريوتي(جانوري، گياهي، آغازي يا قارچ) با يكديگر شباهت هاي اساسي دارند ، اما با سلول هاي پروكاريوتي بسيار متفاوتند .
سلول يوكاريوتي از سلول پروكاريوتي پيچيده تر است .
آشكارترين تفاوت وجود اندامك هاي گوناگون در سيتوپلاسم سلول هاي يوكاريوتي مي باشد .

بيشتر اندامك ها را غشا مي پوشاند .

در سلول هاي يوكاريوتي ، غشاهايي سيتوپلاسم را به قسمت هاي مجزا تقسيم مي كند .

زيست شناسان قسمت هاي حاوي غشا را اندامك هاي غشادار گويند .
اندامك هاي غشادار سلول جانوري عبارتند از:
هسته، شبكه اندوپلاسمي، جسم گلژي، ميتوكندري، ليزوزم و پراكسي زوم

اندامك هاي غشادار سلول گياهي عبارتند از:
هسته، شبكه اندوپلاسمي، جسم گلژي، ميتوكندري، پراكسي زوم، واكوئل مركزي و پلاست ها

قسمت عمده متابوليسم سلولي در فضاي درون اندامك هاي غشادار صورت مي پذيرد .
اندامك هاي غشادار سلول را به اتاقك هاي مختلف با شرايط خاص تقسسيم كرده اند ،كه اين موضوع به انجام بهتر واكنش ها درون سلول كمك مي كند .
در فضاي دروني هر اندامك شرايط مخصوص به آن اندامك وجود دارد، بنابراين فرايندهاي متفاوت متابوليسمي كه به وضعيت هاي متفاوتي نيازمنداند همزمان در يك سلول به وقوع مي پيوندند .


مثلا در شبكه اندوپلاسمي هورمون هاي استروئيدي ساخته مي شوند،در پراكسي زوم ها، كه در مجاورت شبكه اندوپلاسمي قرار دارد پراكسيدهيدروژن (H2O2) توليد مي شود كه براي سلول سمي است ولي چون در پراكسي زوم قرار دارد خطري براي سلول ايجاد نمي كند

از فوائد ديگر غشاهاي درون سلولي افزايش مساحت غشاهاي سلول به مقدار قابل توجه است (بسياري از فرايندهاي مهم متابوليسمي در غشاها صورت مي پذيرد)

سانتريول كه از اندامك هاي بدون غشا است در سازماندهي ميكروتوبول ها، تشكيل دوك تقسيم و تشكيل تاژك و مژك دخالت دارد، در سلول هاي جانوري و گياهان ابتدايي مثل سرخس و خزه ها وجود دارد
سلول جانوري ممكن است يك يا چند تاژك داشته باشند اما جز سلول هاي نر بعضي گونه هاي گياهي، سلول هاي گياهي تاژك ندارند
تاژك يوكاريوتي از نظر ساختار و عمل با تاژك باكتري تفاوت دارد

سلول گياهي اجزايي دارد كه سلول جانوري ندارد .
سلول گياهي همانند قارچ ها و بسياري از آغازيان ديواره سلولي دارند، ديواره سلولي به سلول شكل مي دهد و از آن محافظت مي كند .
سلول هاي بالغ گياهي برخلاف سلول هاي جانوري اكثرا چندوجهي هستند .
سلول گياهي اجزايي دارد كه سلول جانوري ندارد .
پلاست ها از اندامك هاي مخصوص گياهان هستند،كلروپلاست كه نوعي پلاست فتوسنتزكننده مي باشد در آغازيان نيز وجود دارد .
واكوئل مركزي بزرگ كه از جنس غشاست و آب و مواد شيمياي مختلف را در خود ذخيره مي كند از اختصاصات ديگر سلول گياهي است. درسلول هاي گياهي واكوئل كار گوارش سلولي و انبساط سلول را انجام مي دهد .
اندامك هايي مثل سانتريول ها، اسكلت سلولي و ريبوزوم ها فاقد غشاهستند
سانتريول ها و اسكلت سلولي از لوله هاي پروتئني به نام ميكروتوبول و رشته هاي پروتئني به نام ريزرشته ساخته شده اند .
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

خرید آنلاین