دانلودپروژه آمار 23 ص

دانلودپروژه آمار 23 ص

دانلودپروژه آمار 23 ص

نام فایل : پروژه آمار 23 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 12

حجم : 1 مگابایت


بررسي فرضيه اول :
فرضيه اول تحقيق كه در زمينه ي رابطه ي بين استفاده ار آزمابشگاه زبان و افزايش انگيزه در يادگيري بهتر مي باشد لذا براي برر سي اين فرضيه پاسخ هاي آزمودني ها به سؤال شماره 7 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل به شرح زير قرار گرفت : توزيع پاسخ ها به گزينه هاي سؤال فوق قرار جدول زير مي باشد :
جدول شماره 1 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
گزينه
جنس
كاملا موافق
موافق
بي نظر
مخالف
كاملا مخاف
جمع
آقا
10
18
21
4
4
57
خانم
12
9
13
4
5
43
جمع
22
27
34
8
9
100
نمودار جدول فوق به قرار زير مي باشد :

نمودار شماره 1 _
توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
با توجه به داده هاي فوق مشاهده مي شود 54 % آزمودني ها استفاده از آزمايشگاه را در افزايش انگيزه و يادگيري بهتر مؤثر دانسته و 19 % مخالف و كاملا مخالف و بقيه در اين مورد نظري نداشته اند . نمايش اطلاعات فوق به شرح جدول و نمودار زير مي باشد :
جدول شماره 2 _ توزيع فراواني پاسخ ها به پرسش شماره 7
گزينه
جنس
...


دسته:

دانلودپروژه آمار 23 ص

خرید آنلاین