دانلودبرنامه مدیریت پروژه

دانلودبرنامه مدیریت پروژه

دانلودبرنامه مدیریت پروژه

نام فایل : برنامه مدیریت پروژه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 140

حجم : 30 مگابایت


فصل 6
ص 36 قسمت ، ( بخش 4-2 ) ص 89
تهیه برنامه مدیریت پروژه فرآیند مستندسازی اقدامات مورد نیاز برای تعریف ، آماده سازی ، یکپارچه سازی و هماهنگی تمامی برنامه های زیر مجموعه است . برنامه مدیریت پروژه ، تعریف می کند که چگونه پروژه اجرا شود . نظارت و کنترل شده و خاتمه یابد ،محتویات برنامه مدیریت پروژه ، بر اساس حوزه کاربرد و پیچیدگی پروژه تعیین می شود . برنامه مدیریت پروژه مجموعه ای از به روز رسانی ، کنترل و تصویب آن ، از طریق فرآیند کنترل تغییر یکپارچه به صورت تدریجی تکامل می یابد.
شکل 4-4 ورودی ها ، ابزار و تکنیک ها و خروجی های این فرآیند را نشان می دهد و نمودار جریان داده آن نیز در شکل 4-5 نشان داده شده است .
ص 137 قسمت 6-1-1-1 ص 127 3. خط مبنای می رود.
خط مبنای محدوده جزئی از برنامه مدیریت پروژه است . اجزای خط مبنای محدوده می رود عبارتند از :
بیانیه محدوده پروژه : بیانیه محدوده پروژه سامل شرح محدوده محصول ، اقلام قابل تحویل پروژه و تعاریف معیارهای پذیرش محصول است .
WBS
: ساختار شکست کار ، همه اقلام قابل تحویل و تجزیه آنها به بسته های کاری را تعریف می کند.
دیکشنری
WBS
: این سند ، شرح تفصیلی از کار و مستندسازی فنی هر یک از عناصر
WBS
را در بر دارد.
2.1.6 : شکل های ص 122 و ص 123 باید اسکن شود
ص 139 ص 122 5.3 ایجاد ساختار شکست کار :
ایجاد
WBS
. فرآیند تقسیم اقلام قابل تحویل و کارهای پروژه به اجزایی کوچک تر و با قابلیت مدیریت بیشتر است . ساختار شکست کار ، تجزیه سلسله مراتبی ، بر مبنای اقلام قابل تحویل کاری است که باید توسط تیم پروژه ، در راستای احداف پروژه وایجاد اقلام قابل تحویل مورد نیاز ، اجرا گردد که در آن ، هر سطح پایین تری از
WBS
، بیانگر تعاریف مفصل تری از کارهای پروژه است .
WBS
، محدوده کلی پروژه را سازماندهی و تعریف می کند و بیانگر کاری است که در بیانیه محدوده پروژه مصوب فعلی ، مشخص شده است . شکل 5-6 و 5-7 را ببینید .
کارهای برنامه ریزی شده
WBS
، در پایین ترین سطح آن ، که بر آنها بسته های کاری می گویند ، قرار می گیرد . یک بسته کاری می تواند زمانبندی شده هزینه آن بر آورد شود وهمچنین نظارت و کنترل گردد. در قالب
WBS
کارها به محصولات یا اقلام قابل تحویل کاری ارجاع می شوند که نتیجه کارها هستند و نه خودکارها ، شکل 5-6 ورودی های ، ابزار و تکنیک ها و خروجی های فرآیند ایجاد
WBS
و شکل 5-7 خلاصه ای از جریان اصلی و تعاملات درون این فرآیند را نشان می دهند.
...


دسته:

دانلودبرنامه مدیریت پروژه

خرید آنلاین