دانلودکارآفرینی ـ کارخانه سیمان

دانلودکارآفرینی ـ کارخانه سیمان

دانلودکارآفرینی ـ کارخانه سیمان

نام فایل : کارآفرینی ـ کارخانه سیمان

فرمت : .docx

تعداد صفحه/اسلاید : 37

حجم : 1 مگابایت


به نام خدا
پروژه درس:
كارآفريني
موضوع پروژه:
کارخانه سیمان
...
نگاهی به كارآفريني
مارك تواين روزگاري در يكي از داستان هايش گفته بود «كسي كه كار ها را به انجام مي رساند، صبر نمي كند حالش براي انجام آن مساعد شود، خودش زمينه را براي مساعد شدن حالش آماده مي كند» بعدها شومپيتر در فرازي از كتاب خود يادآور شد: كارآفرينان الزاما نوآور نيستند. در حقيقت اكثر آنها يك فرصت فعاليت بازرگاني را مشاهده مي كنند و از منابع موجود جهت ارائه خدمات به بازار بهره مي برند.
اين جملات به علاوه هزاران سخن نغز و گرانبهاي ديگر پيرامون كارآفريني وجود دارد كه نويسندگان كتاب در جمع آوري آن همت گماشته اند و به كتاب معنا بخشيده اند. شايد مفهوم اين جملات و عبارات فشرده اين باشد كه «فرصت منبع نوآوري است». به روايت نويسندگان كتاب، اين جمله اي است كه بارها در محافل كارآفريني مطرح مي شود و بسياري از تئوري هاي اصلي آنان برپايه اين عقيده است كه فرصت و نگاه فرصت گرايانه به امور، زمينه ساز بسياري از خلاقيت ها و نوآوري ها است. به همين دليل نوع نگاه كارآفرينان به وقايع و اشياي اطراف به ميزان قابل توجهي با ديگر افراد متفاوت است. كارآفرين هنگام برخورد با وقايع به اين مي انديشد كه از اين موضوع به چه صورت مي توان سود جست و به نهايت سود رسيد. كارآفرين در يك نگاه فرصت گرايانه به همه شرايط به عنوان يك عامل براي رسيدن به هدف مي نگرد. در بسياري مواقع تنها كارآفرين است كه مي داند از يك موضوع چگونه استفاده كند. حتي در مواقعي كه وقايع اطراف را پيش بيني مي كند و خطر ناشي از نوسانات آن را به عهده مي گيرد و در فرآيند توليد عامل سامان دهي و مسوول تصميماتي از اين قبيل: چه توليد شود؟ چقدر توليد شود؟ و روش توليد چيست؟ است.نويسنده كتاب هدف كارآفرين را در اين مي داند كه در زندگي فردي موثر باشد و تنها شخصي مي تواند همواره پيشرفت كند كه زندگي خود را به وسيله قوانين خود محدود نكند. اگر همواره احساس بدي نسبت به خود و اعمال خود داشته باشيم، پيشرفت براي ما بسيار سخت خواهد بود. بايد كاري كنيم كه احساس بد داشتن بسيار سخت و نامطلوب به نظر برسد و دستيابي به احساس خوب بسيار راحت و آسان باشد.كتاب كارآفريني يك دقيقه اي به واقع به مولفه هاي حول و حوش يك كارآفرين مي پردازد كه او در فرآيند كارآفريني با آن مواجه مي شود، يكي از آن مولفه ها، مفهوم تغيير است. اينان معتقدند كه قابليت تغيير و انعطاف پذيري يعني استعداد توليد ايده ها و روش هاي بسيار گوناگون و جديد. پيتر دراكر معتقد است كه «همه ما بايد بپذيريم كه تحول و دگرگوني گريزناپذير است».تغيير مانند مرگ و ماليات است كه ما فقط مي توانيم آن را عقب بياندازيم. دگرگوني پذيرش گسترده ندارد ولي در دوران خيزش هاي بزرگ آن گونه كه اكنون زندگي ما دچار آن است، دگرگوني حالتي به هنجار به خود گرفته است. بدون ترديد اين پديده دردآور و پرخطر است و نياز به كار سخت و طاقت فرسا دارد.
مفاهيم جديدي از خودباوري، كارآفريني
كارآفرينان با انسانهاي عادي تفاوت دارند. انسانهاي عادي پديده ها را آن طور كه هست مي بينند و مي پرسند چرا؟ اما كارآفرينان رؤياي چيزهايي را مي بينند كه هرگز وجود نداشته اند و مي پرسند، چرا كه نه؟
آنچه انسانها مي توانند باشند، بايد باشند. آنها بايد به ماهيت خود وفادار باشند.
اراده پويا همان چيزي است كه يك نفر را ثروتمنـد، ديگري را قوي و يكي را قديس مي سازد.
كارآفريني يعني مديريت فرصت. نوگرايي خوب است ولي بايد محصول يا خدمت به بازار وارد شود و پس از آن بايد تلاش كرد تا در بازار حفظ شود به عبارتي اساس رقابت، ماندگاري است.
محققان از دنياي امروزي به عنوان عصر عدم تداوم ياد مي كنند. عصر تداوم به اين معني است كه ديگر تجارب و راه حل هاي گذشته براي مسايل جاري و آينده سازمان كارگشا نيستند. بايد به شيوه اي ديگر انديشيد و به دنبال راهكارهاي جديد سازماني بود تا بتوان كالا و خدمت را با حداقل هزينه و با كيفيت برتر، آنگونه كه در شرايط بازار جهاني بتوانيم رقابت كنيم و برنده اين مسابقه جهاني باشيم، توليد كنيم. از اين رو بايد روحيه كارآفريني را در سازمان نهادينه كنيم. اما پيش از نهادينه سازي بايد به روشني و وضوح اين مفهوم را براي كاركنان (شهروندان سازماني) معرفي كرد.
در اين راستا، سازمان مديريت فرا در سمينار يك روزه اي كه در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد به بررسي اين مفهوم پرداخت. در اين سمينار كه با حضور خانم دكتر فريبا لطيفي مديرعامل سازمان مديريت فرا، آقاي دكتر علي محمدگودرزي عضو هيات علمي فرهنگستان علوم و آقاي دكتر محمود احمدپور مدير مركز كارآفريني دانشگاه اميركبير برگزار شد مفاهيم خودباوري و كارآفريني محورهاي اساسي بحث قرار گرفت.
خانم دكتر لطيفي سخنان خود را با طرح اين پرسش كه كارآفرين كيست شروع كرد. او كارآفرين را كسي معرفي كرد كه همواره اين رؤيا را در سر دارد كه چگونه يك ايده را به يك واقعيت سودآور تبديل كند وي افزود، كارآفرينان با انسانهاي عادي تفاوت دارند. انسانهاي عادي پديده ها را آن طور كه هست مي بينند و مي پرسند: چرا؟ اما كارآفرينان رؤياي چيزهايي را مي بينند كه هرگز وجود نداشته اند و مي پرسند: چرا كه نه؟ كارآفريني يعني ايجاد كار. اما قابل توجه است كه قدرت آفرينندگي وقتي بروز مي كند كه بين آرمان و واقعيت فاصله باشد منبع اين قدرت آفرينندگي، تنش آزاردهنده بين وضع موجود و وضع مطلوب است.
دكتر لطيفي در ادامه چنين افزود، براي آفرينندگي بايد شجاعتي عاشقانه داشت؛ آفرينندگي مستلزم دو عامل است: يكي اعتماد به نفس براي آموختن چيزهايي كه نمي دانيم و دوم شجــاعت بــراي رويـارويي با شكست. به طوركلي يك كارآفرين موفق اين خصوصيــات را دارا است: سازنده، هدفجو، پي جو و مقاوم، فرصت طلب، ريسك پذير، بــازارشنـاس، خلاق، تغيير پذير، مستقل، تعالي جو و تنوع طلب پذيرش استرس، خوش بين و مثبت، كيفيت شناس و... .
راهنمايي براي خودباوري
در بخشي از اين سمينار خانم مهندس افرا دادرس به ادامه خلاصه اي از كتاب »راهنمايي براي خودباوري«، نوشته »ناتانيل براندن« و ترجمه مينو سلسله پرداخت. او در بخش اول سخنان خود از خودباوري و ويژگيهاي لازم براي خودباوري تعاريفي ارائه كرد. وي خودباوري را تمايل به اينكه خود را فردي شايسته مواجهه با چالشهاي اساسي زندگي و شاديها بدانيم تعريف كرد و ويژگيهاي لازم براي خــودبـاوري را آگاهانه زيستن، خويشتن پذيري، مشتاقانه پذيرفتن توانايي ها، خودمسئولي، خودتاييدي، هدفمند زيستن و صداقت عنوان كرد. خانم دادرس به چالشهاي خودباوري يعني به عشق، ترس از خودخواهي و اضطراب موفقيت اشاره و در بخش ديگري از سخنان خود استراتژي هايي را براي خودباوري ارائه كرد. اين استراتژيها عبارتند از؛
- تلاش براي پيگيري رويه هاي نوين
- شناخت محدوديت هايمان
- در تدارك موفقيت شغلي
- و برگزيدن شادماني.
وي سخنان خود را با اين جمله به پايان رساند: »به ياد نگه داريم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هرچه بيشتر است، يادمان باشد كه سهم خود را ادا كنيم«.
ويژگيهاي افراد خودشكوفا
دكتر گودرزي روانشناسي كمال يافتگي و خودباوري را بنيادي ترين نياز انسان در هزاره سوم معرفي كرد و گفت »آبراهام مازلو« بنيانگذار و رهبر معنوي جنبش روانشناسي انسان گرا شخصيت را اينگونه تعريف مي كند: »آنچه انسانها مي توانند باشند، بايد باشند. آنها بايد به ماهيت خود وفادار باشند«. وي تاكيد كرد كه مازلو پايه نظريه شخصيت خود را درباره افرادي كه ازنظر هيجاني بسيار سالم بودند، قرار داد. وي اگرچه افراد زيادي را كه خودشكوفا مي دانست، پيدا نكرد؛ اما برآورد كرد كه افراد خودشكوفا يك درصد جمعيت يا كمتر را تشكيل مي دهند و به اين نتيجه رسيد كه آنها در ويژگيهاي خاصي مشتركند ويژگيهايي چون:
- درك كارآمد واقعيت
- پذيرش خودشان، ديگران و طبيعت
- خودانگيختگي، سادگي و طبيعي بودن
- احساس جدايي و نياز به خلوت
- تمركز بر مشكلات خارج از خودشان
- تازگي فهم و درك
- تجربه هاي عرفاني يا اوج
- علاقه اجتماعي
...


دسته:

دانلودکارآفرینی ـ کارخانه سیمان

خرید آنلاین