دانلودپروژه کارآفرینی 18 ص

دانلودپروژه کارآفرینی 18 ص

دانلودپروژه کارآفرینی  18 ص

نام فایل : پروژه کارآفرینی 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 5 مگابایت


پروژه کارآفرینی
موضوع: کارآفرینی
آموزشکده فنی وحرفه ای سما مشهد


نیم نگاهی به مفهوم کارآفرینی
اقتصاددانان نخستین کسانی بودندکه درنظریه های اقتصادی خودبه تشریح کارآفرینی پرداختند (ژوزف شومپترازاقتصاددانان مکتب آلمان وپدرکارآفرینی درسال 1934کارآفرینی رااینگونه تعریف کرد) هرفرآیندی درشرکت که منجربه کالای جدید بازارجدیدومانع جدید میشود میگوییم کارآفرینی رخ داده درکشورمانیزچندسالی که به تبع مباحث توسعه اقتصادی وصنعتی موج جدیدی در مورداین مفهوم درحال شکل گیری است واین واژه درمحافل علمی واداری زیادشنیده میشود.یکی ازاساتید کارآفرینی درایران معتقداست کارآفرینی عامل اصلی خلاقیت ونوع آوری است.وکارآفرینی عبارت است از فرآیندایجادارزش ازراه تشکیل مجموعه منحصربه فردی ازمنابع که برای خود وجامعه تولید ثروت می کند.ازنظر اقتصاددانان موتوررشداقتصاددانان میباشند که درمحیطی رقابتی جامعه رابه حرکت درمی آورند.وچرخ های توسعه اقتصادی رامی چرخانند درمجموع میتوان استنباط کرد که کارآفرین فعالیتهای زیرراانجام میدهند.
1.شناخت فرصت ها
2.ریسک وخطرپذیری
3.ایجادیاتحول کسب وکار
4.اشتغالزایی ورشد اقتصادی
5.نوآوری درمحصول.فرآیندتولید.بازاروصنعت
(به طورکلی اولین کشورهایی که دراین زمینه کارکردند آلمان.انگلیس.آمریکابودند)

-
برنامه تربیت کارآفرینان جوان وهمچنین ارتقای سطح کارآفرینان شاغل درتایوان براساس یک برنامه بلندمدت وفراگیرکه دربردارنده قشرهای مختلف میباشد طراحی شده است.
-
درمالزی به دلیل اهمیت موضوع.وزارت توسعه کارآفرینی تشکیل شده است.
امروزه بسیاری ازدانشجویان ومحصلین درمراکز علمی منتظرند تا پایان یافتن تحصیلات واردبازار کار میشوند وبازارکاردرذهن بسیاری از آنان تشکیل شغلهای آماده ای است که منتظرآنهاست این نوع تفکرباعث کاهش نیروی اشتغال مولدشده است.وهمه منتظرند دیگران پیشگامان ایجاد اشتغال وتولید ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشد.
مفهوم کلی کارآفرینی
کارآفرینی را درکل میتوان ایجاد کسب وکارهای نوآورانه تلقی کرد فعلأ درکشورها نظام آموزش دهنده دانشگاهها افرادی را تعلیم میدهد که فقط میتوانند شکاف های شغلی را پرکنند بنابراین باید حرکتی عظیم درراستای تولید کارآفرینان دردانشگاهها به عنوان قطب علمی کشورصورت گیرد که به معنای اتصال دانشگاه باصنعت وفن آوری است فرد کارآفرین درواقع کسی است که توانایی وارزیابی فرصتهای کسب وکاررادارندومیتوانند منابع لازم راجمع آوری کرده وازآنها بهره برداری نمایند وعملیات مناسبی برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند
کارآفرین کیست؟
افرادی که یک فرصت ایجاد می کند کارآفرین هستندآنها اغلب این کاررا با ایجا د شرکتی تازه انجام میدهند اما آنها همچنین فرصتهای جدید شغلی رابا ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید به وجود می آورند بنابراین که درکارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه ای رابه را می اندازد ویا با ایجاد بخشهایی تازه که قبلأ وجود نداشت باعث ایجاد بازاری جدید میشود با این تعریف کارآفرین هستند.آنهایی بیشترموفق میباشند که فعالیت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند آنها موقعیتهایی راکه بتوانند به سرعت رشد دهند آنها موقعیتهایی که دربازار به آن توجهی نمی کنند میابند وهمین ایده بهره برداری کردن ازاین موقعیت ها را درذهن آنها شکل میدهد آنها خودشان دربازاری که درحال انتقال وتغییراست جامی اندازند که ازاین نظرمخترع ومبتکر شناخته میشودآنها به فرصت پیش بینی میکنند که در جهت بازاردرحال تغییراست وسپس آماده می شوند که بازارها رابه راه اندازند که این کارراقبلأ کسی انجام نداده بود مردم اغلب فکر میکنند کارآفرینان درابتدا موفق هستند جون آنها کالا یا خدمات تازه ای ابداع میکنند مانندموتورجستجویاهو امااین طورنیست واغلب کارآفرینان موفق کارخود را با افزایش یک کالا یا محصول ایجاد میکنند بدون اینکه چیزجدیدی ایجاد نمایند درواقع آنها اطلاعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند
درواقع کارآفرین کسی است:که سیاست گذاری کسب وکار با اوست وبه حساب خود یک مالی آن رابه عهده دارد
کارآفرینی
...


دسته:

دانلودپروژه کارآفرینی 18 ص

خرید آنلاین