دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

نام فایل : عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 32

حجم : 3 مگابایتGlobal and Local Arrays
عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله


Topics covered:موضوعات که در اينجا مورد بحث قرار گرفته است:
Types of seismic arrays
انواع عکس العمل های سايزميک يا زلزلوی
How arrays are used
چگونه از عکس العمل ها استفاده صورت می گيرد
Example global networks
مثال شبکه های جهانی


Seismic array: عکس العمل های زلزلوی يا سايزميک
Has common time base (one clock)
تمام آنها به اساس يک زمان مشترک اساس گذاشته شده اند
Has common recording center
دارای عين مرکز ثبت می باشند

Recorded by the SOSN/POLARIS Seismic Network
Waves remain coherent as they propagate across the array
امواج در جريان پخش به صورت منسجم باقی ميمانند.

An array can be used as an antenna to determine the direction from which the seismic waves arrive. This process, called beamforming, tells where the earthquake is located.
ازارری يا عکس العمل های بدست آمده ميتوان مانند يک آنتن جهت تعين سمتی که از آن امواج زلزله اخذ کی گردند استفاده نمود.اين پروسه بنام beamforming ياد می گردد و ساحه که زلزله در آن رخ داده را نشان می دهد.
The NORSAR Arrayعکس العمل های نورسر
عکس العمل های فرعی نورسر
Seismic traces recorded at 4 sub-arrays of the NORSAR array in Norway
اثرات زلزلوی 4 ارری فرعی نورسر که در ناروی ثبت گرديده اند.

Each group of 5 traces is from one sub-array.
هر گروپ از اين پنج اثر ها از يک ارری فرعی بدست آمده است.

Inconsistent amplitude behaviour of the phases due to differences in the site responses of the rocks beneath each sub-array
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردعکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

خرید آنلاین