دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

نام فایل : سیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

فرمت : .PPT

تعداد صفحه/اسلاید : 47

حجم : 6 مگابایت


Advanced Structural Systems (2)
سیستم های ساختمانی پیشرفته (2)
سرفصل های مصوب
سرفصل دوم درس
بررسی نحوه پایداری سیستم های ساختمانی در برابر نیروهای مختلف
مبانی پایداری سازه ها
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
نحوه اطمینان از پایداری سیستم های سازه ای

Classification of Instability Phenomena in Structures
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
در یک طبقه بندی کلی می توان رفتار سازه ها را به صورت خطی، غیرخطی نرم شونده و غیرخطی سخت شونده تقسیم بندی کرد. در حالتی که سازه دارای رفتار غیرخطی سخت شونده باشند، خرابی سازه در صورت وقوع به دلیل گسیختگی مصالح رخ می دهد. در حالاتی که سازه رفتار غیرخطی نرم شونده را از خود نشان می دهد، در صورت ادامۀ بارگذاری در سازه، ناپایداری اتفاق خواهد افتاد.
1- یک نکته مهم در طبقه بندی رفتار سازه ها
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
ناپایداری ارتجاعی
ناپایداری غیرارتجاعی
غیرخطی (نرم شونده)
غیرخطی (نرم شونده)
غیرخطی
تا نقطه ناپایداری قطعاً خطی است، بعد از آن می تواند غیرخطی هم باشد.
پس برای بررسی پایداری یا ناپایداری، سازه باید دارای رفتار غیرخطی نرم شونده باشد.
در شکل (1) برای هر تراز بار، سختی ثابت است، پس هیچ گونه ناپایداری رخ نمی دهد.
در شکل (2) چون سختی در حال کاهش است، احتمال بروز ناپایداری وجود دارد.
در شکل (3) سختی در حال افزایش است و ناپایداری مطرح نیست.
ناپایداری ارتجاعی: قبل از ناپایداری، هیچ گونه تسلیمی در مصالح رخ نمی دهد.
ناپایداری غیر ارتجاعی: قبل از ناپایداری، تسلیم در مصالح رخ می دهد.
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
اساساً دو رده ناپایداری وجود دارد:
ناپایداری نقطه حدی: برای سیستم سازه ای تحت بار گذاری مشخص، فقط یک مسیر تعادل وجود دارد.
ناپایداری نقطه دوشاخگی: برای سیستم سازه ای تحت بارگذاری مشخص، بیش از یک مسیرتعادل وجود دارد.
رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها
2- ناپایداری نقطه حدی (Limit Point Instability)
الف – تعریف کلی:
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسیستم های ساختمانی پیشرفته (2)

خرید آنلاین