دانلود تحقیق در موردسيماي منابع طبيعي و آبخيزداري

دانلود تحقیق در موردسيماي منابع طبيعي و آبخيزداري

دانلود تحقیق در موردسيماي منابع طبيعي و آبخيزداري

نام فایل : سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري

فرمت : .PPT

تعداد صفحه/اسلاید : 126

حجم : 5 مگابایت
فصل اول : شناخت

سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري


سلسله جبال البرز و زاگرس، كويرها ي مركز ي، آبرفت ها، كوه ها و تپه ها در كنار
توده هاي مختلف هوا موجب شكل گيري پوشش متنوع گياهي در اين پهنه وسيع شده و كشورمان را جزو كشورها ي مهم با تنوع اقليمي قرارداده است به گونه اي كه
جغرافي دانان، سرزمين ايران را پل ارتباطي بين اقاليم جهاني ناميده اند.

جنگل 14/34 ميليون هكتار

درختچه زار و بيشه زار2/72 ميليون هكتار

مرتع 84/96 ميليون هكتار

پديده های بیابانی86/32ميليون هكتار

-از نظر طبيعي كشور ايران به 6 كلان حوزه، 30 حوزه آبخيز اصلي و 1081 حوزه آبخيز فرعي تقسيم شده است .

از مجموع 162/5ميليون هكتارمساحت كشور، حدود 95 - 90ميليون هكتارآن مربوط به مناطق كوهستاني و شيبدار و حدود 74- 69ميليون هكتار آن مربوط به مناطق كم شيب و دشت ها ميباشد.

-حدود 91 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز( 55درصد از سطح كشور)سيل خيز مي باشند. به عبارتي
اين عرصه ها در توليد هرزآب هاي سطحي سريع ، نقش دار ند به طوري كه اين عرصه ها سالانه بيش از 22
ميليارد متر مكعب هرزآب مستقيم و سريع توليد مي نمايند كه اين خود مبين استعداد فرسايش پذيري است.

-به طور كلي در وضعيت موجود ، حدود 255 شهر (معادل 41/5درصد كل شهرهاي كشور ) ، 8650 پارچه آبادي(معادل12 درصد آبادي هاي كشور )، يك ميليون هكتار از اراضي زراعي(باغات، اراضي آبي و ديم واقع در دشتها وحاشبه رودخانه ها )، 20000 رشته قنات و بخش قابل توجهي از جاده ها و راه هاي ارتباطي ، در معرض خطر سيل گيري است.

- ميزان فرسايش خاك درسطح 125 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز كشو ر به طور متوسط سالانه حدود 25-30تن در هكتار و متوسط ساليانه رسوب معادل 10 تن در هكتار ميباشد.

- با اندازه گيري ايستگاه هاي هيدرومتري و همچنين نتايج عمق يابي مخازن تعدادي از سدهاي بزرگ و مهم
كشور، ميزان رسوب وارده به سدها معادل 236 ميليون مترمكعب درسال برآورد شده است.
• تعاريف
- منابع طبيعي:
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردسيماي منابع طبيعي و آبخيزداري

خرید آنلاین