دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام   هوشمندانه

نام فایل : رویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 63

حجم : 5 مگابایت


*

به نام خالق زیباییها
*


رویکردی به نگهداری پیش اقدام / هوشمندانه
An Approach to Proactive Maintenance
*
موضوعات مورد بحث
تعریف نگهداری وتعمیرMaintenance
انتظارات روبه رشدازامورنگهداری وتعمیردردوره های زمانی مختلف
انواع استراتژی نگهداری وتعمیر
1-تعمیرواکنشی / اضطراری(بعدازخرابی)Reactive / Emergency Maintenance – EM (Run to Fail)
-ویژگیها
2-تعمیراصلاحی Corrective Maintenance - CM
*
3-تعمیرازکارافتادگیBreak-down Maintenance-BM
4-نگهداری وتعمیرپیشگیرانه Preventive Maintenance –PM (Time / Interval – based Maintenance)
-ویژگیها
5-نگهداری وتعمیرپیش بینانه/مبتنی بروضعیت Predictive / Condition-based Maintenance – PdM / CBM
ویژگیها
*
6-نگهداری وتعمیرپیش اقدامانهProactive Maintenance - PrM
- تعریف
- تاریخچه
- جوهره پیش اقدام عمل نمودن درنگهداری وتعمیر
برخی ازروشهای اعمال نگهداری پیش بینانه:
الف- تحلیل قطعه ازکارافتاده(FPA)
ب- تحلیل علت ریشه ای خرابی(RCFA)
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه

خرید آنلاین