دانلود تحقیق در موردرويه ها

دانلود تحقیق در موردرويه ها

دانلود تحقیق در موردرويه ها

نام فایل : رويه ها

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 332

حجم : 3 مگابایت


بسم الله الرحمن الرحیم
خسرو حجتي
رويه ها
*
1-استوانه
خسروحجتي
*
تعريف: هر گاه c يك منحني(منحني هادي استوانه) در يك صفحه و L خطي ناواقع بر اين صفحه باشد، خطي كه متكي بر c و موازي با Lحركت كند(مولد استوانه) رويه اي توليد ميكند كه استوانه يا رويه استوانه اي نام دارد
مثال:
استوانه

خسروحجتي
*خسروحجتي
*
راه حل كلي حل مسايل:فرض
هادي وD يك مولد استوانه باشد:
D را به شكل فصل
مشترك دو صفحه در نظر ميگيريم و دستگاه معادلات حاصل را با حذف x,y,z, حل ميكنيم و سپس بجاي مقدار ميگذاريم. معادله استوانه بدست ميآيد.
خسروحجتي
*
مثال:معادله استوانه اي را بنويسيد كه خم هادي و امتداد مولد آن داده شده است:
حل:فرض كنيد:
داريم:
خسروحجتي
*
ادامه حل:
....


دسته:

دانلود تحقیق در موردرويه ها

خرید آنلاین