دانلود کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص

دانلود کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص

دانلود کارآموزی خط تولید  شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 53


بخشی از فایل :


 


1


‏فهرست عناوين‏


‏مقدمه ‏ ‏


‏تاریخچه ‏


‏اهداف سيستم


Top chart‏ ‏ ‏


‏نقش های موجود در سیستم ‏


‏فرایند سیستم ‏


‏تشخيص محيط عملياتي


‏ارتباط با محيط خارج


‏ارتباط ميان موجوديتها


Table‏موجوديتها


‏نمودار ERD


‏وابستگي هاي تابعي وFDD‏مربوط به مواد اوليه


‏ساده سازی FDD‏ِمواد اولیه


2


‏وابستگي هاي تابعي وFDD‏مربوط به ‏دستگاه


‏ساده سازی FDD‏ ‏دستگاه


‏وابستگي هاي تابعي و FDD‏مربوط به ‏محصول


‏ساده سازی FDD‏ ‏محصول


‏نرمالسازی FD ‏مواد اولیه


‏نرمالسازیFD‏دستگاه


‏نرمالسازیFD ‏محصول دسته:

دانلود کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص

خرید آنلاین