دانلود کارآموزی حقوق

دانلود کارآموزی حقوق

دانلود کارآموزی حقوق

کارآموزی حقوق - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


81 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري:


‏خواهان جمشيد آقا كاظم شيرازي ‏فرزند محمود شغل آزاد- ساكن تهرا‏ن- بطرفيت راضيه عاليباف فرزند جواد شغل خانه‏‌‏دار ساكن تهران- بخواسته توقيف عمليات اجرايي (مطالبه مهريه) دادخواستي در مورخه 27/1/83- تقديم مجتمع قضايي خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طريق جهت بررسي و اقدام به شعبه 270 ارجاع گرديده است. ضمناً كپي دادنامه شماره 1773 پيوست است.


‏رياست محترم دادگاه خانواده 2 تهران


‏باستحضار مي‏‌‏رساند: حكم راجع به مهريه صادر گرديده است و در حال حاضر به مرحله اجراء رسيده لذا چون بنده فردي كارگر و فاقد دارايي مي‏‌‏باشم و زنداني شدن بنده- نيز موجب اختلال در زندگي و فروپاشي خانواده مي‏‌‏باشد- لذا دستور فرماييد قبل از اجراي حكم به زنداني شدن نسبت به تقاضاي بنده و توقف عمليات اجرايي تا صدور حكم تقسيط به اعسار شماره 662 مورخ 29/7/82 دستورات لازم صادر فرماييد.


‏دادنامه شماره 1736- به خواسته مهريه:


‏(رأي دادگاه)


‏در خصوص دادخواست خانم راضيه عاليباف فرزند جواد به طرفيت جمشيد آقا كاظم شيرازي فرزند محمد به خواسته صدور قرار تأمين و وصول مهريه به نرخ روز با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ‏طرفين در جلسه دادگاه و با عنايت به اينكه به استناد سند نكاحيه شماره 4492 ثبت دفترخانه شماره 421 رابطه زوجيت محرز است و با عنايت به اينكه تعهد زوج به پرداخت مهريه عندالمطالبه مي


‏شرح و نتايج حاصله از پرونده و اقدامات جاري:


‏خواهان جمشيد آقا كاظم شيرازي ‏فرزند محمود شغل آزاد- ساكن تهرا‏ن- بطرفيت راضيه عاليباف فرزند جواد شغل خانه‏‌‏دار ساكن تهران- بخواسته توقيف عمليات اجرايي (مطالبه مهريه) دادخواستي در مورخه 27/1/83- تقديم مجتمع قضايي خانواده شماره 2 تهران نمود و از آن طريق جهت بررسي و اقدام به شعبه 270 ارجاع گرديده است. ضمناً كپي دادنامه شماره 1773 پيوست است.


‏رياست محترم دادگاه خانواده 2 تهران


‏باستحضار مي‏‌‏رساند: حكم راجع به مهريه صادر گرديده است و در حال حاضر به مرحله اجراء رسيده لذا چون بنده فردي كارگر و فاقد دارايي مي‏‌‏باشم و زنداني شدن بنده- نيز موجب اختلال در زندگي و فروپاشي خانواده مي‏‌‏باشد- لذا دستور فرماييد قبل از اجراي حكم به زنداني شدن نسبت به تقاضاي بنده و توقف عمليات اجرايي تا صدور حكم تقسيط به اعسار شماره 662 مورخ 29/7/82 دستورات لازم صادر فرماييد.


‏دادنامه شماره 1736- به خواسته مهريه:


‏(رأي دادگاه)


‏در خصوص دادخواست خانم راضيه عاليباف فرزند جواد به طرفيت جمشيد آقا كاظم شيرازي فرزند محمد به خواسته صدور قرار تأمين و وصول مهريه به نرخ روز با توجه به محتويات پرونده و اظهارات ‏طرفين در جلسه دادگاه و با عنايت به اينكه به استناد سند نكاحيه شماره 4492 ثبت دفترخانه شماره 421 رابطه زوجيت محرز است و با عنايت به اينكه تعهد زوج به پرداخت مهريه عندالمطالبه مي 


دانلود کارآموزی حقوق ,کارآموزی حقوق,دانلود دانلود کارآموزی حقوق ,کارآموزی,حقوق


 دسته:

دانلود کارآموزی حقوق

خرید آنلاین