دانلود کارآموزی حسابداری 28 ص

دانلود کارآموزی حسابداری 28 ص

دانلود کارآموزی حسابداری  28 ص

کارآموزی حسابداری 28 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 28


قسمتی از محتویات فایل :


 


27


‏فهرست مطالب


‏عنوان صفحه


‏فرم اطلاعات کارآموزي و چکيده کارآموزي 1


برگ سه نسخه‌اي 1


صورت مغايرت 2


ترازگيري سند‌هاي شهريه 3


فصل اول


«تعاريف كلي و اصول» 4


مقدمه ..... 6


«بيان مسأله» 7


ضرورت تحقيق و اهداف آن: 15


قلمرو تحقيق: 15


مفاهيم تئوريک: 16


فصل دوم


يافته‌هاي تحقيق 22


نتيجه‌گيري : 26


1


‏برگ سه نسخه‏‌‏اي‏


‏طريقه پر كردن برگ سه نسخه‏‌‏اي چك به بانك :


‏تاريخ بالاي كادر به تاريخ واگذاري چك به بانك تاريخگذاري مي‏‌‏شود ‏و بقيه موارد بالاي كادر را مانند برگ ارائه شده پر مي‏‌‏كن‏يم و در داخل كادر تاريخ وصول چك‏،‏ ‏شماره چك و شماره حساب ،نام بانك و شعبه مورد نظر و مبلغ چك را به حروف وعدد يادداشت مي‏‌‏كنيم .


‏توضيح درمورد برگه سه نسخه :


‏برگ 1- سند حسابداري :سند حسابداري بانك است.


‏برگ 2 ‏–‏ اعلاميه بستانكاري براي مشتري:وصول قطعي به منزله وصول قطعي چك مي‏‌‏باشد (يعني اينكه مبلغ به حساب كسي كه چك نزد او بوده است واريز گرديده است.


‏برگ 3- رسيد موقت‏: ‏،تا زماني كه چك وصول نگرديده است و در بانك جهت وصول باقي مي‏‌‏باشد نزد مشتري مي‏‌‏باشد.


‏برگه سه نسخه‏‌‏اي چك به بانك را دو روز قبل از تاريخ سر رسيد چك همراه با چك نزد بانك شعبه يونك قرار مي‏‌‏دهند اين عمل را كلرنيگ مي‏‌‏گويند.


‏كلرينگ‏ به اين معناست كه اگر چك مورد نظر چك بانك ملي باشد يا ساير چك‏‌‏ها اين گونه عمل مي‏‌‏كنند كه چك بانك ملي را نزد اداره پاياپاي بانك ملي مي‏‌‏برند و ساير چك‏‌‏ها را به اتاق پاياپاي اسناد بانكي مي‏‌‏برند و اين گونه چك‏‌‏هاي موسسه را وصل مي‏‌‏نمايد. دسته:

دانلود کارآموزی حسابداری 28 ص

خرید آنلاین