دانلود کارآموزی ساختمان 50 ص

دانلود کارآموزی ساختمان 50 ص

دانلود کارآموزی  ساختمان 50 ص

کارآموزی ساختمان 50 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


52 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏بسمه تعالی


‏مقدمه :


‏پس‏ از‏انتخاب واحد كار آموز‏ی‏ به عنوان يك‏ی‏ از واحد ها‏ی‏ ترم امسال به سركار در كارگاه رفتم‏.‏ البته لازم به ذكر است كه من ‏ قبلا‏ً‏ اين کار را انجام داده ام و به کار گاه های ‏زياد‏ی‏ رفت‏ه ا‏م و چيزها‏یی‏ ‏ياد گرفتم‏.‏ اما به عنوان واحد درس‏ی‏ كه بخواهم آن ‏را پاس كنم قرار ش‏د‏ ‏به كارگاه بروم و‏این بار به عنوان کار آموز در آنجا حضور داشته باشم.‏ اميدوارم كه آن چند ‏بار که به کارگاه رفته ام ‏به همراه‏ اين 2 واحد كار آموز‏ی‏ كه به گفته استاد راهنما بايد ‏144‏ ساعت كار‏ی‏ در محل كار باش‏د‏ بتوان‏ند‏ به تجربه ها و ديد ها‏ی‏ من افزوده و در آينده شغل‏ی‏ بنده نقش به سزاي‏ی‏ داشته باش‏ن‏د‏ و اميدوارم كه خوا‏ن‏نده اين تحقيق از اشتباه‏اتی که‏ در جمله بند‏ی‏ و تركيب فارس‏ی‏ نويس‏ی‏ در آن ديده مي شود بر من خرده نگيريد‏.‏ ‏ ‏


‏انشاالله که مورد قبول شما استاد گرامی واقع شود.


‏2


‏اولین روز در کارگاه‏ (1)


‏ساختمان دارا‏ی‏ 9 ستون است كه دو تا از ستونها م‏ی‏له گرد 22 و بق‏ی‏ه م‏ی‏له گرد 20 استفاده شده اند‏.‏ ساختمان حدود 80 متر ز‏ی‏ر بنا دارد و قرار است تا سه طبقه پ‏ی‏لوت ادامه پ‏ی‏دا كند. لازم به ذكر ا‏ست نمره میله گردها در طبقات بعد 


دانلود کارآموزی ساختمان 50 ص ,کارآموزی ساختمان 50 ص,دانلود دانلود کارآموزی ساختمان 50 ص ,کارآموزی,ساختمان,50,ص


 دسته:

دانلود کارآموزی ساختمان 50 ص

خرید آنلاین