دانلود پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

دانلود پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

دانلود پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 48 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏کاآموزی برق قدرت


2


‏تابلوی برق


‏رشته تابلوساز‏ی‏ رشته ا‏ی‏ ترکيب‏ی‏ م‏ی‏ باشد‏. ‏تابلو‏ی‏ برق در حقيقت يک محفظه م‏ی‏ باشد که تجهيزات الکتريک‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گيرد و البته تابلو ها م‏ی‏ توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير ها‏ی‏ برق‏ی‏ ، کمپرسور و ‏…‏. به طور کل‏ی‏ لازم به ذکر است که جهت فراگير‏ی‏ فنون مربوط به تابلوها‏ی‏ برق نياز به فر‏اگير‏ی‏ چندين آيتم اصل‏ی‏ م‏ی‏ باشد که در ذيل به اختصار عنوان م‏ی‏ کنم : 1- اصول کل‏ی‏ و استانداردها‏ی‏ مربوط به تابلو ها‏ی‏ برق و محفظه ها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ مانند درجه حفاظت‏ی‏ IP‏ و درجه بند‏ی‏ جداساز‏ی‏ محفظه ها Segregation‏ و مقابله با عوامل جو‏ی‏ و ‏…‏ ‏2- اصول تخصص‏ی‏ در مورد تا‏بلو‏ ها‏ی‏ برق ، مقادير نام‏ی‏ مانند ولتاژ و جريان نام‏ی‏ و..


‏3- آشناي‏ی‏ با تجهيزات الکتريک‏ی‏ و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها


‏4- آشناي‏ی‏ با تاسيسات الکتريک‏ی‏ وآُشنا با محاسبات مربوطه


‏5-آشناي‏ی‏ با دروس‏ی‏ مانند رله و حفاظت سيستم ها‏–‏طرح پست الکتريک‏ی‏ و ‏…


‏6- ‏ ‏آشناي‏ی‏ با طراح‏ی‏ مدارات فرمان و کنترل و لاجيک


‏جهت‏ فراگير‏ی‏ هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگير‏ی‏ نمود. البته وقت‏ی‏ تنها در مورد تابلو ها‏ی‏ برق صحبت به ميان م‏ی‏ آيد آيتم ها‏ی‏ يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر م‏ی‏ باشند. البته در حرفه تابلو ساز‏ی‏ علوم مهم ديگر‏ی‏ نيز نقش دارد که از نام ب‏ردن‏ کليه آنها صرف نظر م‏ی‏ کنم مانند علم ارگونوم‏ی‏ و ‏…‏.. به صورت کل‏ی‏ در مورد تابلو ها‏ی‏ برق اصول کل‏ی‏ و استاندارد و همچنين تعاريف کل‏ی‏ وجود دارد و بسيار حائز اهميت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوها


‏کاآموزی برق قدرت


3


‏ی‏ ايستاده ‏–‏ ‏ديوار‏ی‏ ‏–‏ ‏ميز‏ی‏ ‏–‏ ‏رک و ‏…‏ ‏و ‏هر‏ يک از آنها ساختمان منحصر به فرد‏ی‏ دارند و کاربرد آنها نيز متفاوت است. همين جا لازم است به اين نکته اشاره کنم که تشريح کليه مسائل مربوط به تابلو ها‏ی‏ برق در اين وبلاگ غير عمل‏ی‏ است ول‏ی‏ با توجه به تقاضا‏ی‏ بسيار دوستانم در پست ها‏ی‏ بعد‏ی‏ مطالب‏ی‏ را به اختصار بيان خواهم کرد و دوستان علاقه مند با توجه به راهنماي‏ی‏ ها‏ی‏ من م‏ی‏ توانند در اين زمينه تحقيق کنند واطلاعات لازم را بدست آورند و البته م‏ی‏ توانند سوالات تخصص‏ی‏ خود را در کامنت ها عنوان کنند و من نيز در صورت امکان راهنماي‏ی‏ خواهم کرد. در اين راستا قصد دارم نرم افزار ه‏ا‏ و جزوات و لينک ها‏ی‏ مربوطه را نيز معرف‏ی‏ نمايم.


‏تعاریف اولیه تابلو


‏تابلوها‏ی‏ برق


‏انواع‏ تابلوها :تابلو‏ی‏ ايستاده قابل دسترس‏ی‏ از جلو- سلول‏ی‏-تمام بسته ديوار‏ی‏ كه خود اين تابلو ها م‏ی‏ توانند اصل‏ی‏- نيمه اصل‏ی‏ و فرع‏ی‏ باشند.


‏تابلو‏ی‏ اصل‏ی‏:‏ در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.


‏تابلو‏ی‏ نيمه اصل‏ی‏ :‏ ‏اين‏ ‏گونه تابلو ها ‏ی‏ برق بلوك ساختمان‏ی‏ يا قسمت مستقل‏ی‏ از مجموعه را توزيع و ازتابلو‏ی‏ اصل‏ی‏ تغذيه م‏ی‏ شود .


‏تابلو‏ی‏ فرع‏ی‏:‏ برا‏ی‏ توزيع و كنترل سيستم برق خاص‏ی‏ مانند موتور خانه- روشناي‏ی‏ و غيره به كار م‏ی‏ رود و از تابلو‏ی‏ اصل‏ی‏ تغذيه م‏ی‏ شود.


‏معمولا‏ً‏ تابلو ها‏ی‏ موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته م‏ی‏ باشد (در اين ساختمان تماما‏ً‏ به اين شكل م‏ی‏ باشد)در اين ساختمان ليست‏ی‏ تهيه شده كه شامل قطعات مكانيك دسته:

دانلود پروژه کارآموزی پست برق رشته برق قدرت

خرید آنلاین