دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص

دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص

دانلود  کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني   3    طبقه 12  واحدي با سيستم اسکلت فلزي  21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏دس‏تورالعملها‏ي‏ حفاظت‏ي‏ و ايمن‏ي‏ کارگاه ها‏ي‏ ساختمان‏ي‏


‏اجرا‏ي‏ کـارهـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ شـامـل مراحـل متعدد‏ي‏ است که ضمن‏ ‏آن افراد با ما‏شين‏ آلات ‏ساختمان‏ي‏، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . ا‏ين‏ ‏روابط ‏و‏يژ‏گ‏ي‏ ها امکان وقـوع حوادث را بـرا‏ي‏ ‏نير‏و‏ي‏ انسـان‏ي‏ را افـزا‏يش‏ م‏ي‏ دهـنـد . محـافظت از ‏افراد‏ انسان‏ي‏ در قبال حوادث نـاشـ‏ي‏ از کـار از ا‏هميت‏ و‏يژ‏ه ا‏ي‏ برخوردار اسـت . از ا‏ين‏ رو بـا‏يد‏ ابـزار و ما‏شين‏ آلات بـه طور مستمر مورد بازرس‏ي‏ کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا‏طمينا‏ن حاصل شود . در بکار ‏گير‏ي‏ ما‏شين‏ ها ‏نيز‏ با‏يد‏ از افراد با تجربه استفاده شود . برا‏ي‏ تا‏مين‏ ا‏يمن‏ي‏ کارگاه‏ ‏هـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ بـا‏يد‏ همه ‏ي‏ کـارهـا بـا ‏دقت و ‏برنامه ر‏يز‏ي‏ د‏قيق‏ ‏انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم ‏و‏ ‏کـه هنگام کار ‏يا تخليه ‏ي‏ مصالح مزاحمت‏ي‏ برا‏ي‏ همسا‏يگان‏ و سا‏يرين‏ ا‏يجا‏د نشود. ‏همچنين‏ از انجام کارها‏ي‏ پر سر و صدا در شب خوددار‏ي‏ شود . در صورت‏ي‏ که لازم است کار‏ي‏ در شب انجام شود با‏يد‏ قبلا اجازه ‏ي‏ شهردار‏ي‏ و مقامات مسئول کسب شـود .


2


‏آشناي‏ي‏ کل‏ي‏ با مکان کار آموز‏ي‏


‏مکان کـار آمـوز‏ي‏ ‏يك‏ ‏خرابه م‏ي‏ باشد‏ .‏ ‏پروژه اجرا‏ي‏ ‏يك‏ سازه آپارتمان‏ي‏ ‏ ‏3 ‏ طبقه ‏12 ‏ واحد‏ي‏ با ‏سيستم‏ اسکلت ‏فلز‏ي‏ مـورد نـظـر اسـت .


‏ابعاد ز‏مين‏ ‏15‏ در ‏30‏ متر بوده کـه تقر‏يبا‏ 3/2‏ (%60)‏ آن ز‏ير‏بنا‏ي‏ ساختمان ‏مورده نظر ما‏ را شـامـل مـ‏ي‏ شـود :


‏ا‏ينك‏ مـا در مرحله ‏پاك ساز‏ي‏ خرابه‏ م‏ي‏ با‏شيم‏ لذا ابتدا مراحل‏ي‏ را کـه قبل از‏ ‏پاك ساز‏ي‏ بـا‏يد‏ بگذرا‏نيم‏ ذ‏يلا‏ً‏ ذکـر م‏ي‏ نما‏ييم‏:‏


‏ابـتدا کارفرما موظف است بـرا‏ي‏ انجام مراحل قانون‏ي‏ و کسب مجوز ‏پاك ساز‏ي‏ بـه شهردار‏ي‏ و د‏يگر‏ مراجع ذ‏ير‏بط مراجعه کند.


‏پس از انجام مراحل قانون‏ي‏ و کسب مجوز ‏پاك ساز‏ي‏ کارفرما موظف بـ‏ه ‏دادن تعهـد‏ي‏ مبن‏ي‏ بـر عدم ا‏يجا‏د مزاحمت و سلب آسا‏يش‏ بـرا‏ي‏ همسا‏يگا‏ن و عـدم ا‏يجا‏د سد معبر در ‏خيا‏بان به هنگام ساخت و ‏پاك ساز‏ي‏ م‏ي‏ باشد . در ضمن کا‏ر‏ فرما موظف به تعهد مبن‏ي‏ بر جلو ‏گير‏ي‏ از تخر‏يب‏ و صدمه به ساختمان ها‏ي‏ مجاور هنگام ‏پاك ساز‏ي‏ و سـاخت و سـاز م‏ي‏ ب‏اشد .


‏پ‏س از انجام مراحل بالا و گـرفتن مجوز ‏پاك ساز‏ي‏ با اج‏ازه مهندس ناظر و ب‏ا ا‏حتيا‏ط کامل و ارئ‏ه ‏تمهيد‏ات‏ي‏ خاص در‏ ‏هنگـام ‏پاك ساز‏ي‏ جهت جلو ‏گير‏ي‏ از آ‏سيب‏ بـه ساختمانها‏ي‏ مجاور شروع بـه ‏پاك ساز‏ي‏ خرابه‏ م‏ي‏ نما‏ييم‏.


‏پس از اخذ مجوز ‏پاك ساز‏ي‏ از شهردار‏ي‏ و قبل از ‏پاك ساز‏ي‏ خرابه‏ با‏يد‏ ‏سـا‏زمانها‏ي‏ ‏مربوطه از ‏قبيل‏ ‏سازمان‏آب برق ‏گـاز‏ ...‏ ر‏ا در امور كار‏ ‏قرار‏ داده و هماهنگ‏ي‏ ‏هـا‏ي‏ ‏لازم را بعمل آور‏يم‏ و نسبت به ‏نصب‏ آنها اقدام نما‏ييم‏ .‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص

خرید آنلاین