دانلود مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص

دانلود مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص

دانلود مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 11 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏معرف‏ی‏ س‏ی‏ستم‏ ا‏ی‏من‏ی‏ و بهداشت مواد غذا‏یی‏ (HACCP‏ ) ‏(Hazard Analysis and Critical Control Point‏) HACCP‏


‏ به معناي شناسايي و ارزيابي خطر و نقطه كنترل بحراني مي باشد كه بعنوان يك سيستم پيشگيري در امر بهداشت مواد غذايي مطرح مي گردد. اين سيستم جهت جلوگيري از رخداد مخاطرات و مشكلات بالقوه در ايمني و بهداشت مواد غذايي طراحي گرديده است.


‏اين‏ امر با ارزيابي ريسك ها و خطرات قابل استناد به محصول غذايي يا فرايند توليد و سپس تعيين كردن مرحله اي از فرايند كه اين مخاطرات شناسايي شده را مي تواند كنترل كند، ‌امكان پذير و قابل دستيابي است.


‏بكارگيري‏ اين سيستم از دهه 1960 ميلادي در ايالات متحده آمريكا و توسط سازمان هوانوردي و فضانوردي آن كشور (NASA‏) آغاز گرديد. كاربرد اين سيستم در توليد مواد غذايي براي بر نامه هاي فضايي آمريكا در آن زمان به دليل نياز در كسب اطمينان كامل از عاري بودن غذاي فضانو‏ردان‏ از آلودگي هاي ميكروبي، ‌سموم و عوامل فيزيكي و شيميايي ضروري بود.


‏سيستم‏ HACCP‏ كسب اطمينان از سلامت غذا را جايگزين آزمايش محصول نهايي نموده و بر اين اساس يك سيستم پيشگيري در جهت توليد غذاي سالم و با كاربرد جهاني بوجود آمده. اين سيستم پس از آنكه خطوط راهنماي اجرائي ان در سال 1993 ميلادي


‏ توسط ' كميسيون قوانين مواد غذايي '


( Codex Alimentarius commission‏ )


‏پذيرفته‏ شده به طور گسترده در رشته هاي مختلف صنايع غذايي به كار گرفته شد.


‏در‏ سالهاي اخير HACCP‏ بعنوان يك سيستم كنترلي موثر در سطح جهاني شناسايي و مورد استفاده قرار گرفت.


HACCP‏ در واقع يك ابزار مهم براي حفظ سلامت مواد غذايي را ارائه مي كند.


‏اين‏ سيستم تنها براي واحدها و صنايع بزرگ توليد كننده مواد غذايي طراحي نشده است و تمام واحدها و شركت هاي كوچك در سطح منطقه اي و كشوري نيز مي توانند آنرا بكار گيرند.


‏آموزش‏ كاركنان موثر در توليد ماده غذايي، كليد موفقيت در پياده سازي اين سيستم مي باشد. همچنين براي موفقيت در پياده سازي و استقرار سيستم HACCP‏ مدير واحد توليدي بايد نسبت به سيستم HACCP‏ و الزامات ان متعهد باشد.


‏تعهد‏ مديريت نشان دهنده آگاهي وي از منافع سيستم، ‌هزينه هاي آن و اهميت آموزش پرسنل و كاركنان مي باشد.


‏كاركرد‏ اصلي اين سيستم در تعيين و برقراري نقاط كنترل بحراني (Critical Control Points‏ (ميباشد. نقطه کنترل بحران مرحله اي از فرايند توليد ماده غذايي است که به منظور اطمينان از سلامت ماده غذايي بايد تحت كنترل و پايش باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (HACCP ) 11ص

خرید آنلاین