دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص

مضرات مصرف نمك 8ص - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


8 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏مضرات مصرف نمك


‏نمك خوراكي (edible salt‏) يك ماده معدني و بـلـورين است كه عمدتاً از‏ ‏سـديم كلرايد (sodium chloride‏) تشـــكيل يافته است. از جمله مصارف‏ ‏نـمك خوراكـي مي تـوان بـه طـعم دهـي بـه مـواد غـذايـي، به عنوان يك‏ ‏نـگهدارنده مـواد غـذايـي (جلـوگيري از فسـاد مـــواد غذايي) و ترد كننده


‏گوشت اشاره كرد.


‏تقسيم بندي نمك ها:


‏1-سنـگ نمك (rock salt‏): سـنگ نـمـك يـا هاليت (halite‏) يــك نمك‏ ‏تصفيه نشده، با رنـگ خاكستري و ممـلو از نـاخالـصي است. از اين نمك براي ذوب كردن يخ و برف در خيابانها و جاده ها استفاده ميشود. سنگ نمك در واقع سديم كلرايد است با فرمول شيميايي (NACL‏).


‏2-نمك سفره (table salt‏): سنگ نمك تصفيه شده و آسياب شده است، كه معمولاً با يد غني سازي شده است.


‏3-نمك دريا (sea salt‏): اين نوع نمك با تبخير آب دريا و اقيانوسها حاصل ميشود. تركيابت شيميايي نمك دريا شامل سديم، كلرايد، سولفات، منيزيوم، پتاسيم، كلسيم است. نمك دريا تصفيه نشده و فاقد يد ميباشد.


‏4-نمك ترش (SOUR SALT‏): نمك ترش و يا نمك سيتريك كه از ميوه هاي اسيدي نظير ليمو ترش استخراج ميشود.


‏2


‏دسته بندي نمك ها :


‏1-نمك تصفيه نشده (UNREFINED‏): مصرف اين نوع نمك به خاطر دارا بودن ناخالصي هاي خطرناك توصيه نميگردد. ناخالصي هاي نمك تصفيه نشده ميتواند شامل: جيوه، آرسنيك، فلور، كادميوم، سولفات كلسيم، منيزيوم، سنگ گچ و ساير فلزات سنگين باشد.


‏2-نمك تصفيه شده (REFINED‏): در اين نمك ناخالصي هاي نمك جدا ميشود. اين نمك حداقل از 95 درصد سديم كلرايد تشكيل يافته است.


‏3- نمك تصفيه شده و يد دار: مصرف اين نوع نمك توصيه ميگردد. مواد تشكيل دهنده اين نوع نمك به قرار زير است:


‏-95 درصد كلرايد سديم.


‏- عامل ضد كلوخه شدن (ANTICAKING AGENTS‏): مواد نمگيري ميباشند كه با جذب رطوبت مانع به هم چسبيدن كريستالهاي نمك ميشوند. نظير كربنات كلسيم، كربنات منيزيوم و سديم سيليكا آلومينات. با اضافه كردن چند دانه برنج نپخته نيز ميتوانيد از به هم چسبيدن كريستالهاي نمك به يكديگر جلوگيري كنيد.


‏- قند معكوس (INVERT SUGAR‏): قند معكوس (تركيب مساوي گلوكز و فروكتوز كه از هيدروليز سوكروز تهيه ميشود) از تبخير يد و همچنين زرد شدن رنگ نمك هنگام مواجهه با نور خورشيد جلوگيري ميكند. 


دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص ,مضرات مصرف نمك 8ص,دانلود دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص ,مضرات,مصرف,نمك,8ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك 8ص

خرید آنلاین