دانلود مقاله تولید سرکه از سیب 17ص

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب 17ص

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب 17ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


تولید سرکه از سیب 17ص


پسوند : word (..DOC) - صفحه : 17


بخشی از فایل :


 


‏1


‏مقدم‏ه‏


‏میزان تولید سیب :


‏استان خراسان پس از استان اذربایجان غربی دومین را از نظر تولید سیب دارامی باشد .


‏به طوری کلی انواع سیب های به عمل آمده در استان خراسان را بر حسب وا ریته‏ به دو نوع :1- سیب محلی 2- سیب خارجی تقسیم محلی مشهور :


‏1=سیب عباسی


‏2= سیب شیخی


‏3= سیب علی موری


‏4= سیب گلشاهی


‏5= سیب گلاب


‏6= سیب قاسم شاهی


‏7= سیب اخلمد


‏بعضی از این واریته ها تا بستانه (‏شیخی وعلی موری ) و بعضی زمستان می باشند سیب خارجی ‏در دو وا ریته زیر خالا صه میشوند .1- سیب زرد 2- سیب قرمز


‏30-40% تولید سیب مختص به سیبهای محلی است که سلا نه از در صد انها‏کاسته میشود و60-70%دیگر را سیب خارجی تشکیل میدهد که از میان این میزان 10%کل سیب خارجی متعلق به واریته قرمز و بقیه زرد می باشد .


‏ضایعات س‏ا‏لانه سیب:


‏3


‏حدود 10-15% محصول سیب یعنی 12-18 هزار تن سلانه بصورت پا درختی در می اید این میزان به عوامل زیادی از قبیل وزشی باد پر با ربود ن درخت و دیر چیدن محصول از درخت بستکی دارد.‏از کل محصول چیده شده طبق یک بر آورده مقدماتی حدود7-10% در سرد خانه ها. و درصد غیر مشخصی د رانبار های محلی مایع میگردد .


‏بررسی منابع :


‏تعریف سرکه :


‏برای سرکه در منابع مختلف تعاریف کم و بیش متفاوتی عنوان شده است از نقطه نظر های مختلفی بیان گردیده اند ولی آن چه همگان بر ان اتفاق نظر دارند چنین است .سرکه ‏فراورده ای است که از تخمیر الکلی و متعارقب آن تخمیراستیکی شر بتهای قند دار بدست می اید تعاریف دیگری هم در منابع و نوشته ها دیده میشود که در مجموع به تعریف ومذکو ر بر میگردد از جمله سرکه فراوارده ای است که از تخمیر استیکی مایع الکل داروپا رقیق شده آن نتیجه شده با شد وداری حداقل 4 گرم اسید استیک درصد میلی ‏لیتر باشد .


‏تاریخچه :


‏بدرستی روشن نیست که شناسائی و تولید سرکه از چه زمانی شروع شده است .


‏هرودوت (480-425ق-م)مورخ یونانی اولین کسی است که د راثار خود از سرکه صحبت به میان آورده و پس ازاوبلیانس(23 میلادی )طبیعی دان رومی در نوشته های خود یا د اورشده که سرکه توسط سربازان رومی مصرف میشده است.منابع فرنکی همگی ‏متغقا چنین ذکر می کنند که انسان همزمان باشناسائی ‏شراب به وجود سرکه پی برده است چون اولین بیماری شراب تبدیل ‏آن به سرکه بشمار می آید و حتی کلمه VINEGAR‏یا سرکه را که کلمه فرانسوی است و مرکب از دوکلمه یعنی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب 17ص

خرید آنلاین