دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين 11ص

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين 11ص

دانلود مقاله تعريف عیار  پروتئين 11ص

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تعريف عیار پروتئين 11ص) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 11 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏تعريف عیار ‏ پروتئين:


‏اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان ‏در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et)‏ نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سود‏که برای 25 ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.


‏وسائل لازم برای آزمايش:


‏يک بورت مدرج (تا 01/0 ميلي ليتر).


‏2بشر 250تا 400 ميلي ليتری


‏يک پيپت 25 ميلي ليتری.


‏يک پيپت 5‏/0‏ ميلي ليتری


‏درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن ‏نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در 25 ميلي ليتر شير نشان ميدهد.


‏معرف های لازم برای آزمايش:


‏محلول سود‏(n‏143/0) عاری از


‏محلول الکلی فنل فتالئين(2گرم فنل فتالئين را با الکل 96 درجه به 100 ميلي ليتر ميرسانيم).


‏محلول اکسالات دو پتاس (28 گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر ميرسانيم).


‏محلول تجارتی فرمالين 40 درصد


‏محلول سولفات دوکوبالت (25 گرم سولفات دوکوبالت ‏ را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر ميرسانيم).


‏در صورت امکان ميتوان از معرفهای آماده ساخت ژربر که برای 200 آزمايش کافيست استفاده نمود.


‏مشخصات نمونه مورد آزمايش:


‏شير مورد آزمايش نبايد حاوی مواد نگهدارنده مانند بی کرمات دوپتاس يا فرمل باشد نمونه را قبل از آزمايش بحرارت 20 درجه سانتيگراد رسانده و بدون اينکه کف کند خوب بهم ميزنيم.


‏طرز عمل:


‏الف)تهيه رنگ استاندارد:


‏در يکی از بشرها 25 ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و 5/0 ميلي ليتر از محلول 5 درصد سولفات کوبالت ميريزيم رنگ استاندارد بايد هر ساعت يکمرتبه تعويض گردد.


‏ب)تيتراسيون:


‏در بشر ديگر 25 ميلي ليتر شير, يک ميلي ليتر از محلول اکسالات دوپتاس و 25/0 ميلي ليتر فنل فتالئين ريخته و پس از اينکه بهم زديم با سود تيتره مينماييم و با رنگ استاندارد مقايسه مي کنيم. سپس 5 ميلي ليتر از فرمالين 40درصد اضافه نموده و پس از لااقل يک دقيقه تا بدست آمدن رنگ گلی مشابه استاندارد باسود تيتره مينماييم. ميلي لژترهای سود مصرف شده عيار پروتئين شير را نشان ميدهد.


‏دقت آزمايش:


‏اين آزمايش تا03/0‏ درصد پروتئين را نشان مي دهد. آزمايش فوق العاده سريع بوده و در مورد تعداد زياد نمونه چنانچه با يکدستگاه 2 نفر کار کنند هر آزمايش بيش از 2 دقيقه بطول نخواهد انجاميد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين 11ص

خرید آنلاین