دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص

دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص

دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امنيت غذا و تغذيه 72ص) را ویرایش کنید.


امنيت غذا و تغذيه 72ص - word (..Doc) - دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص ,امنيت غذا و تغذيه 72ص,دانلود دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص ,امنيت,غذا,و,تغذيه,72ص


فایل : filetypetxt


71 صفحه


متن نمونه :


 


‏1


‏70


‏وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي


‏معاونت هماهنگي و دبيرمجامع


‏سند ملي توسعه فرابخشي


‏امنيت غذا و تغذيه


‏برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي


‏جمهوري اسلامي ايران


‏آذرماه 1383


‏تهيه و تنظيم :


‏كميته سند فرابخشي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، بازرگاني و سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ، دامپزشكي و مديريت و برنامه‌ريزي كشور‏ و انستيتوتحقيقات تغذيه‏‌‏اي و صنايع غذايي كشور


‏« بنام خدا »


‏1


‏1


‏پيشگفتار


‏بخشي از ماموريت تدوين‏ برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‏تهيه‏ اسناد ملي توسعه بخش‏ي‏ و فرابخشي ‏است‏. در همين ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي‏ ماموريت يافت كه سند ملي فرابخشي امنيت غذا و تغذيه‏ ‏طبق‏ نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 ‏سازمان مديريت و برنامه‏‌‏ريزي كشور ‏را در‏ چارچوب دستورالعمل‌هاي سازمان با حضور نمايندگاني از ساير بخش‌ها‏ به شرح زير تدوين نمايد‏كه سند پيوست نتيجه اين همكاري و مشاركت‏ صميمانه‏ مي‌باشد. اين مجموعه زماني منجر به ايمني و امنيت غذا در كشور خواهد شد‏ كه‏ سياستهاي اجرايي آن ‏ به پروژه و يا ‏برنامه‌هاي عملياتي توسط بخش‌هاي مرتبط گرد‏ي‏د‏ه و‏درطول برنامه به اجرا درآيد. الگوي تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ‏تهيه شده است‏ كه بخش‌هاي مختلف‏ توسعه در كشور‏ مي‌توانند از اين قالب در تدوين برنامه‌ها‏ و پروژه‏‌‏هاي‏ خود استفاده نمايند. ‏ضرورت دارد‏ دبيرخانه‌اي به همين‌منظور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور راه‌اندازي ‏و‏ يا دبيرخانه شورايعالي سلامت عهده‌دار اين مسئوليت گردد تا هماهنگي و هدايت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.


‏جاي دارد از آقاي‏ان دكتر علي‏‌‏اكبرسياري معاون محترم هماهنگي و دبيرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،‏ دكتر ناصركلانتري رياست محترم انستيتو تغذيه‌اي و صنايع غذايي ، دكتر محمدمهدي قاسمي از شوراي سياستگذاري سازمان صداوسيما ، دكتر فرهاد طاهريان از سازمان دامپزشكي ‏،‏ سيدفرزاد طلاكش از سازمان دامپزشكي ، تقي‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنايع و معادن ، عزيز حاجي‌پور از وزارت جهاد كشاورزي ، سيدعلي امامي از دفتر بررسي مصرف محصولات وزارت بازرگاني ، حسين محمد عليزاده هنجني و مجيد مزيدآبادي فراهاني از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، خانمها دكتر شيخ‌الاسلام ، عبدالهي و منيرالسادات عليان از دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت خانم بيتا صميمي از وزارت جهاد كشاورزي و آقاي مهندس همايون فرزان از معاونت هماهنگي وزارت بهداشت كه در تهيه اين سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدرداني نمود‏ه ‏ و نيز از زحمات آقاي مهندس عيسي منصوري از انستيتو تغذيه‌اي و صنايع غذايي كه مسئوليت تدوين نهايي سند را ‏برعهده ‏داشته‌اند تشكر ‏نمايم‏. اميد است اين تعامل و همكاري بين‌بخشي درطول برنامه ‏بمنظور عملياتي‏‌‏نمودن سياستهاي اجراي تا تحقق اهداف آن ادامه يابد.‏ ‏دكتر‏مسعود پزشكيان


‏ ‏ ‏ وزير‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله امنيت غذا و تغذيه 72ص

خرید آنلاین