دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص) را ویرایش کنید.


اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص - word (..doc) - دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص ,اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص,دانلود دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص ,اندازه,گیری,مواد,افزودنی,در,شیر,10ص


فایل : filetypetxt


11 صفحه


متن نمونه :


 


1


‏جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر


‏تعريف‏:


‏عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند.


‏حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.


‏جستجو و اندازه گيری بيکرمات دوپتاس:


‏الف)جستجو:


‏اصول آزمايش:


‏بيکرمات دوپتاس معمولاً برای نگهداری نمونه های شير اضافه می گردد, بدين جهت اينگونه شيرها زرد رنگ ميباشند. برای تشخيص بيکرمات دوپتاس در شير ميتوان از نيترات نقره استفاده نمود که با آن رسوب کرمات نقره قرمز نارنجی ميدهد.


‏معرفهای لازم برای آزمايش:


‏-محلول 1 درصد نيترات نقره


‏طرز عمل: در يک لوله آزمايش تقريباً يک ميلي ليتر از شير مشکوک و 3 تا 5 ميلي ليتراز يک محلول يک درصد نيترات نقرهوارد ‏مينماييم چنانچه رنگ زرد شير مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد, تبديل به قرمز نارنجی ميشود. برای تشخيص بهتر رنگ ميتوان از يک لوله آزمايش حاوی شير معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.


‏دقت آزمايش:


‏آزمايش تقريباً 1/0 گرم بيکرمات دوپتاس را در يک ليتر شير نشان ميدهد.


‏ب) ‏اندازه گيری:


‏اصول آزماي‏ش:


‏آزمايش بر روی خاکستر شير انجام ميشود؛ بدين ترتيب که کرماتها را بکمک يک محلول سولفات فروز و آمونياک (يا ملح Mohr‏) بفرمول :


‏احيا نموده , زيادی اين محلول را با پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم.


‏معرفهای لازم برای آزمايش:


2


‏محلول آبکی ‏8 گرم در ليتر سولفات فروز و آمونياک که در موقع استعمال تيتره ميگردد( برای پايدار نمودن اين محلول ميتوان به نسبت 12 ميلی ليتر در ليتر به آن اسيد سولفوريک اضافه نمود).


‏محلول پرمنگنات دو پتاس 02/0 نرمال که هر ميلي ليتر آن معادل است با 00098/0 گرم ‏.


‏اسيد سولفوريک بوزن مخصوص 83/1=d


‏طرز عمل:


‏خاکستر شير را ابتدا چند مرتبه با /اب مقطر و سپس با يک محلول آبکی اسيد سولفوريک 5 درصد ميشوييم تا اينکه جمعاً 25 تا 30 ميلي ليتر مايع بدست آيد, بعد آنرا در يک بشر ‏ريخته تقريباً 5 ميلي ليتر اسيد سولفوريک و دقيقاً 20 ميلي ليتر محلول سولفوريک يا ملح‏ Mohr‏ بآن اضافه مي نماييم. اسيد کرميک فوراً احيا ميگردد زيادی ملح ‏مور را با محلول تيتره پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم تا اينکه رنگ گلی پايدار بدست آيد فرض ميکنيم n ‏ تعداد ميلي ليترهای محلول پرمنگنات دوپتاس لازم باشد. 20 ميلي ليتر از همان محلول سولفوريک (ملح مور) را درهمان شرائط با محلول پرمنگنات دو پتاس تيتره مينماييم و فرض ميکنيم ‏ تعداد ميلي ليترهای لازم باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اندازه گیری مواد افزودنی در شیر 10ص

خرید آنلاین