دانلود مقاله آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص

دانلود مقاله آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص

دانلود مقاله آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص) را ویرایش کنید.


آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص - word (..doc) - دانلود مقاله آين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص ,آين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص,دانلود دانلود مقاله آين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص ,آين,كار,پاستوريزاسيون,غذاهاي,با,اسيديته,بالا,و,غذاهاي,اسيدي,18ص


فایل : filetypetxt


17 صفحه


متن نمونه :


 


‏آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي


‏ 


‏ 


‏ 


‏آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران


‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏‏‏باشد.


‏تدوين استاندارد در رشته‏‏‏هاي مختلف توسط كميسيون‏‏‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏‏‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏‏‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:


‏توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏‏‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏‏‏هاي فني مربوط ارسال مي‏‏‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏‏‏شود.


‏پيش‏‏‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏‏‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏‏‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏‏‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏‏‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ‏«5‏»‏ تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي


‏‏‏گردد به تصويب رسيده باشد.


‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏‏‏المللي استاندارد مي‏‏‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏‏‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏‏‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏‏‏المللي استفاده مي‏‏‏نمايد.


‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏‏‏تواند با رعايت موازين پيش‏‏‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏‏‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏‏‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.


‏همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏‏‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏‏‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏‏‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏‏‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏‏‏نمايد. ترويج سيستم بين‏‏‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏‏‏باشد.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آئين كار پاستوريزاسيون غذاهاي با اسيديته بالا و غذاهاي اسيدي 18ص

خرید آنلاین