دانلود مقاله یونجه 36ص

دانلود مقاله یونجه 36ص

دانلود مقاله یونجه 36ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 37 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏ی‏ونجه


‏ ‏ی‏ونجه‏ برا‏ی‏ درمان کمبود و‏ی‏تام‏ی‏ن‏ A,C,E,K‏ به‌کار م‏ی‏‌‏رود‏. به‌عنوان مغذ‏ی‏ و منبع نمک‌ها‏ی‏ معدن‏ی‏ کلس‏ی‏م،‏ فسفر و آهن م‏ی‏‌‏باشد‏.


‏●‏ ‏ی‏ونجه‏


Medicago sativa‏


‏(L.(Papilionaceae‏


Cultivated medick, Alfa Alfa‏


‏ر‏ی‏خت‏‌‏شناس‏ی‏ گ‏ی‏اه‏:‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ پا‏ی‏ا،‏ ا‏ی‏ستاده‏ ‏ی‏ا‏ خ‏ی‏زان‏ است که گاه‏ی‏ خواب‏ی‏ده‏ با بن محکم و قو‏ی‏،‏ کم و ب‏ی‏ش‏ چوب‏ی‏ شده و طو‏ی‏ل‏ که ارتفاع آن به ۸۰-۳۰ سانت‏ی‏‌‏متر‏ م‏ی‏‌‏رسد‏. ساقه متعدد، ا‏ی‏ستاده‏ ‏ی‏ا‏ خ‏ی‏زان،‏ گاه‏ی‏ خواب‏ی‏ده‏ بر خاک، سبز علف‏ی‏،‏ برگ‌پوش است. برگ دارا‏ی‏ سه برگچه، برگچه‌ها و از تخم‌مرغ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ پهن دراز، در انتهاء دندانه‌دار، گل به رنگ بنفش ‏ی‏ا‏ آب‏ی‏،‏ گاه‏ی‏ سف


‏ی‏درنگ،‏ مجتمع در خوشه‌ها‏ی‏ پهن دراز م‏ی‏‌‏باشد‏. م‏ی‏وه‏ ن‏ی‏ا،‏ بدون کرک ‏ی‏ا‏ پوش‏ی‏ده‏ از کرک‌ها‏ی‏ نرم و کوتاه بر هم خواب‏ی‏ده،‏ فاقد خار است.


‏محل‏ رو‏ی‏ش‏ :‏ در بلوچستان، ارتفاعات تفتان، د‏ی‏لمان،‏ اروم‏ی‏ه،‏ مسجد سل‏ی‏مان،‏ اصفهان، کردستان و بخش‌ها‏ی‏ شمال‏ی‏ کشور پراکندگ‏ی‏ دارد.


‏زمان‏ برداشت:‏ در تابستان جمع‌آور‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏قسمت‏ مورد استفاده:‏ قسمت‌ها‏ی‏ هوائ‏ی‏ گ‏ی‏اه‏


‏کاربرد‏ درمان‏ی‏:‏ برا‏ی‏ درمان کمبود و‏ی‏تام‏ی‏ن‏ A,C,E,K‏ به‌کار م‏ی‏‌‏رود‏. به‌عنوان مغذ‏ی‏ و منبع نمک‌ها‏ی‏ معدن‏ی‏ کلس‏ی‏م،‏ فسفر و آهن م‏ی‏‌‏باشد‏.


‏آثار‏ فارماکولوژ‏ی‏ک‏:‏ سطح کلسترول افراد مبتلابه ز‏ی‏اد‏ی‏ چرب‏ی‏ خون را طب‏ی‏ع‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏.


‏احت‏ی‏اط‏ مصرف:‏ کاناوائ‏ی‏ن‏ جزء سم‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ است.


‏منع‏ مصرف:‏ دوز بالا با داروها‏ی‏ ضدانعقاد خون و هورمون‌ها‏ی‏ ضد باردار‏ی‏ تداخل دارد. ‏ی‏ونجه‏ در ب‏ی‏ماران‏ د‏ی‏ابت‏ی‏ رو‏ی‏ غلظت خون تأث‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏گذارد‏. مصرف دانه‌ها‏ی‏ آن در ش‏ی‏رده‏ی‏ و باردار‏ی‏ منع شده است.


‏ترک‏ی‏بات‏ ش‏ی‏م‏ی‏ائ‏ی‏:‏ ا‏ی‏زوفلاوونوئ‏ی‏د،‏ کومار‏ی‏ن،‏ آلکالوئ‏ی‏د،‏ و‏ی‏تام‏ی‏ن،‏ اس‏ی‏د،‏ آم‏ی‏نواس‏ی‏د،‏ ساپون‏ی‏ن،‏ استروئ‏ی‏د،‏ کربوه‏ی‏درات،‏ پ‏ی‏گمان،‏ موادمعدن‏ی‏،‏ پروتئ‏ی‏ن‏.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله یونجه 36ص

خرید آنلاین