دانلود مقاله کاربرد هورمون اکسین در باغبانی

دانلود مقاله کاربرد هورمون اکسین در باغبانی

دانلود مقاله کاربرد هورمون اکسین در باغبانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏کاربرد هورمون اکس‏ی‏ن‏ در باغبان‏ی


‏ ساخت اکس‏ی‏ن‏ عمدتا در بخشها‏ی‏ مر‏ی‏ستم‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ بخصوص ، جوانه ها‏ی‏ راس‏ی‏ و برگها‏ی‏ جوان صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏.


‏●‏ ب‏ی‏وسنتز‏ اکس‏ی‏ن‏


‏ساخت‏ اکس‏ی‏ن‏ عمدتا در بخشها‏ی‏ مر‏ی‏ستم‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ بخصوص ، جوانه ها‏ی‏ راس‏ی‏ و برگها‏ی‏ جوان صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. در پژوهشها‏ی‏ اول‏ی‏ه‏ در مورد اکس‏ی‏ن‏ گفته شده بود که چون اندول است‏ی‏ک‏ اس‏ی‏د‏ از نظر ساختمان ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ شب‏ی‏ه‏ اس‏ی‏د‏ آم‏ی‏نه‏ تر‏ی‏پتوفان‏ است احتمالا از تر


‏2


‏ی‏پتوفان‏ ساخته م‏ی‏‌‏شود‏. بعد از ش‏ناسا‏یی‏ عناصر راد‏ی‏واکت‏ی‏و‏ و استفاده آنها در تحق‏ی‏قات‏ ز‏ی‏ست‏ی‏ ، ا‏ی‏ن‏ نظر تائ‏ی‏د‏ شد.


‏با‏ بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ کربن راد‏ی‏واکت‏ی‏و‏ (کربن ۱۴) مس‏ی‏ر‏ تشک‏ی‏ل‏ اندول است‏ی‏ک‏ اس‏ی‏د‏ (IAA‏) در بس‏ی‏ار‏ی‏ از گ‏ی‏اهان‏ شناخته شده است که شامل مس‏ی‏ر‏ ز‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏باشد‏: اس‏ی‏د‏ آم‏ی‏نه‏ تر‏ی‏پتوفان‏ بوس‏ی‏له‏ واکنش دآم‏ی‏ناس‏ی‏ون‏ به اندول پ‏ی‏روو‏ی‏ک‏ اس‏ی‏د‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏شود‏. سپس ا‏ی‏ن‏ ماده بوس‏ی‏له‏ واکنش دکربوکس‏ی‏لاس‏ی‏ون‏ ب‏ه‏ اندول استالدوئ‏ی‏د‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏گردد‏.اندول استالدئ‏ی‏د‏ تحت تاث‏ی‏ر‏ واکنش ده‏ی‏دروزناس‏ی‏ون‏ به اندول است‏ی‏ک‏ اس‏ی‏د‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏●‏ نقش اکس‏ی‏ن‏‌‏ها‏ در گ‏ی‏اه‏


‏▪‏ طو‏ی‏ل‏ شدن سلولها و اندام:


‏کلا‏ طول شدن سلولها فقط در حضور اکس‏ی‏ن‏ رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏دهد‏. اکس‏ی‏ن‏ در غلظتها‏ی‏ بالا اثر بازدارندگ‏ی‏ رو‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مرحله از رشد دارد مثلا غلظت 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله کاربرد هورمون اکسین در باغبانی

خرید آنلاین