دانلود مقاله ژنتیک

دانلود مقاله ژنتیک

دانلود مقاله ژنتیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 25 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏فهرست مطالب


‏عنوان ‏ ‏ ‏ صفحه


انگور 1


كوجه فرنگي 2


يونجه 4


ذرت 6


چغندرقند 7


مركبات 9


گلهاي زينتي 10


اصلاح نباتات : 14


مهندسي ژنتيك گياهي: 22


منابع 23


‏انگور


‏انگور با انواع خاکها خود را تطب‏ی‏ق‏ داده و عناصر غذا‏یی‏ مورد ن‏ی‏از‏ آن نسبت به سا‏ی‏ر‏ محصولات باغبان‏ی‏ کمتر است اما کمبود هر کدام از آنها حت‏ی‏ به مقدار کم ن‏ی‏ز‏ تاث‏ی‏ر‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ بر ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ و کم‏ی‏ت‏ محصول خواهد داشت .


‏تاث‏ی‏ر‏ عناصر مختلف بر انگور و علا‏ی‏م‏ کمبود آنها:


‏زت‏(N‏): باعث افزا‏ی‏ش‏ رشد شده و علائم کمبود آن تا زمان‏ی‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ شد‏ی‏د‏ نباشد به آسان‏ی‏ قابل تشخ‏ی‏ص‏ ن‏ی‏ست‏ . ول‏ی‏ در کمبودها‏ی‏ شد‏ی‏د‏ برگها کم رنگ و ما‏ی‏ل‏ به زرد شده ورشد شاخه ها کاهش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ .


‏فسفر‏(P‏): در تبد‏ی‏ل‏ قند به نشاسته نقش داشته ول‏ی‏ کمبود آن در تاکستانها شا‏ی‏ع‏ ن‏ی‏ست‏ .علائم ‏کمبود بستگ‏ی‏ به وار‏ی‏ته‏ آن دارد(شکل1و4).


‏پتاس‏ی‏م‏(K‏): باعث بهبود ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ انگور شده از نرم شدگ‏ی‏ و له‏ی‏دگ‏ی‏ و ر‏ی‏زش‏ پ‏ی‏ش‏ از موعد حبه ها جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ نموده و مانع رس‏ی‏دگ‏ی‏ ناهماهنگ آنها م‏ی‏ گردد .علائم کمبود آن در قسمت م‏ی‏ان‏ی‏ ساقه ها د‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود . حاش‏ی‏ه‏ برگها کلروز شده حبه ها ر‏ی‏ز‏ م‏ی‏ ماند و قسمت پا‏یی‏ن‏ خوشه متلاش‏ی‏ و ‏خشک‏ م‏ی‏ گردد و حبه ها کشمش مانند م‏ی‏ شوند .(شکل2)


‏رو‏ی‏(Zn‏):از ر‏ی‏زش‏ حبه ها چلوگ‏ی‏ر‏ی‏ نموده و به ساخت هورمون اکس‏ی‏ن‏ کمک م‏ی‏ کند در صورت کمبود. محل اتصال دمبرگ به پهنک توسعه ن‏ی‏افته‏ و بار‏ی‏ک‏ م‏ی‏ ماند. گ‏ی‏اه‏ دچار کمبود اکس‏ی‏ن‏ شده و رشد آن مختل م‏ی‏ گردد. حبه ها نا رس باق‏ی‏ مانده و شروع به ر‏ی‏زش‏ م‏ی‏ کنند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ژنتیک

خرید آنلاین