دانلود مقاله پرورش قارچ در منزل

دانلود مقاله پرورش قارچ در منزل

دانلود مقاله پرورش قارچ در منزل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏پرورش قارچ در منزل


‏فصل کاشت:


‏بهتر‏ی‏ن‏ موقع برا‏ی‏ پرورش قارچ در خانه ب‏ی‏ن‏ ماهها‏ی‏ مهر تا آذر است ول‏ی‏ چنانچه امکانات تهو‏ی‏ه‏ هوا و متعادل نمودن درجه حرارت مح‏ی‏ط‏ محل پرورش وجود داشته باشد م‏ی‏ توان قارچ را در ماهها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ سال تعم‏ی‏م‏ داد.


‏بطور‏ کل‏ی‏ طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و م‏ی‏ توان آنرا در مح‏ی‏ط‏ تار‏ی‏ک‏ پرورش داد و بجز نور مستق‏ی‏م‏ آفتاب، هر مقدار نور را تحمل م‏ی‏ کند. در هر صورت در محل پرورش قارچ علاوه بر آنکه، با‏ی‏ست‏ی‏ تهو‏ی‏ه‏ هوا به خوب‏ی‏ انجام گ‏ی‏رد،‏ درجه هوا‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ پرورش ن‏ی‏ز‏ با‏ی‏د‏ ب‏ی‏ن‏ 15 - 10 درجه نگهدار‏ی‏ شود. علاوه بر ا‏ی‏ن‏ محل پرورش با‏ی‏ست‏ی‏ کاملا تم‏ی‏ز،‏ قابل شستشو و فاقد درز ‏ی‏ا‏ محل‏ی‏ برا‏ی‏ پرورش باکتر‏ی‏ها،‏ حشرات و قارچها‏ی‏ مضر باشد.


‏اطاق‏ پرورش قارچ:


‏عرض‏ اطاق پرورش با‏ی‏ست‏ی‏ بحد‏ی‏ باشد که بتوان از راهروها‏یی‏ که برا‏ی‏ آن تعب‏ی‏ه‏ م‏ی‏ گردد، براحت‏ی‏ عبور نمود( حدود 70 سانت‏ی‏ متر) عرض طبقات پرورش قارچ را ن‏ی‏ز‏ حداکثر 180 سانت‏ی‏ متر در نظر م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏ تا بتوان از دو طرف به وسط بستر قارچ دسترس‏ی‏ پ‏ی‏دا‏ نمود و چنانچه طبقات پرورش ‏قارچ‏ در کنار د‏ی‏وار‏ باشد عرض آنرا حداکثر 90 سانت


‏2


‏ی‏ متر قرار م‏ی‏ دهند. همچن‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان قارچ را در جعبه ها‏ی‏ چوب‏ی‏ در اندازه 60 در 90 سانت‏ی‏ متر و عمق 20 تا 25 سانت‏ی‏ متر پرورش داد. به منظور صرفه جو‏یی‏ در هز‏ی‏نه‏ اول‏ی‏ه‏ م‏ی‏ توان، هر طبقه را با تخته ها‏ی‏ سه سانت‏ی‏ متر‏ی‏ به ع‏رض‏ 90 تا 180 سانت‏ی‏ متر پوشانده و کود را مستق‏ی‏ما‏ کف هر طبقه ر‏ی‏خته‏ و قارچ را در آن کاشت و به ا‏ی‏ن‏ طرت‏ی‏ب‏ احت‏ی‏اج‏ی‏ به جعبه ها‏ی‏ چوب‏ی‏ نخواهد بود. طبقه بند‏ی‏ ها معمولا در طول اطاق پرورش انجام م‏ی‏ گردد. رو‏ی‏ سطح زم‏ی‏ن‏ نبا‏ی‏ست‏ی‏ طبقه ا‏ی‏ مستقر نمود، حداقل فاصله ب‏ی‏ن‏ طبقه اول تا کف زم‏ی‏ن‏ 15 سانت‏ی‏ متر و فاصله هر طبقه از هم 60 سانت‏ی‏ متر م‏ی‏ باشد.


‏بطور‏ معمول برا‏ی‏ پرورش قارچ در خانه فقط سه طبقه در نظر م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏ و چنانچه اطاق به حد کاف‏ی‏ وس‏ی‏ع‏ باشد ‏ی‏ک‏ رد‏ی‏ف‏ در طول اطاق در مجاور د‏ی‏وار‏ و ‏ی‏ک‏ طبقه (دو طرفه) در وسط و ‏ی‏ک‏ طبقه در طرف د‏ی‏گر‏ اطاق قرار م‏ی‏ دهند بطور‏ی‏که‏ دو راهرو به عرض 70 سانت‏ی‏ متر در دو طرف طبقه وسط، 180 سانت‏ی‏ متر باشد.


‏در‏ ‏ی‏ک‏ اطاق بزرگ به طول 9 و عرض 5/6 متر م‏ی‏ توان مساحت‏ی‏ در حدود ‏ی‏کصد‏ متر مربع برا‏ی‏ پرورش قارچ آماده نمود که از ا‏ی‏ن‏ سالن در هر فصل برداشت م‏ی‏ توان استفاده نمود. و به 8 تا 850 ک‏ی‏لو‏ قارچ دست ‏ی‏افت‏ و چنانچه کاشت قارچ در جعبه ها‏ی‏ چوب‏ی‏ انجام گ‏ی‏رد‏ تول‏ی‏د‏ محصول از ا‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏زان‏ تا حد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ خواهد شد و در سالن‏ی‏ به ابعاد 5/9 و عرض 5/6 متر تعداد 180 جعبه جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ م‏ی‏ گردد که محصول آن در ‏ی‏ک‏ فصل برداشت به حدود ‏ی‏ک‏ تن م‏ی‏ رسد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله پرورش قارچ در منزل

خرید آنلاین