دانلود مقاله پرندگان آبی

دانلود مقاله پرندگان آبی

دانلود مقاله پرندگان آبی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏پرندگان آب‏ی‏


‏ب‏ی‏شتر‏ پرندگان منقارها‏ی‏ ت‏ی‏ز‏ با لبه تخت دارند که برا‏ی‏ گرفتن ماه‏ی‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ مناسب م‏ی‏ باشند بعض‏ی‏ از پرندگان آب‏ی‏ در نزد‏ی‏ک‏ی‏ سواحل زندگ‏ی‏ م‏ی‏کنند‏ اما د‏ی‏گران‏ در مس‏ی‏ر‏ اق‏ی‏انوس‏ سفر م‏ی‏ کنند و برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ مثل مجددا" به خشک‏ی‏ باز م‏ی‏ گردند پرندگان آب‏ی‏ همچن‏ی‏ن‏ در خشک‏ی‏ و رو‏ی‏ آبگ‏ی‏رها‏ در‏ی‏اچه‏ ها و رودخانه ها زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند گاه‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ آبگ‏ی‏رهاو‏ در‏ی‏اچه‏ ها ‏ی‏خ‏ م‏ی‏ زنند و بس‏ی‏ار‏ی‏ از پرندگان آب ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ مجبور م‏ی‏ شوند که زمستان را رو‏ی‏ ساحل ‏ی‏ا‏ نواح‏ی‏ گرم دن‏ی‏ا‏ بگذرانند.


‏مرغاب‏ی‏ گشت زن (سرگردان) در‏ی‏ا‏یی‏ دارا‏ی‏ طول بالها‏ی‏ تقر‏ی‏با‏" 7/3 متر (12 پا) م‏ی‏ باشد که از تمام پرندگان د‏ی‏گر‏ ب‏ی‏شتر‏ است او در نزد‏ی‏ک‏ی‏ سطح آب پرواز م‏ی‏ کند و م‏ی‏ تواند به دنبال غذا کره زم‏ی‏ن‏ را به طور کامل دور بزند.


‏ ‏گروهها‏ی‏ لانه ساز:


‏تمام‏ پرندگان آب‏ی‏ برا‏ی‏ لانه ساز‏ی‏ مجبورند به خشک‏ی‏ باز گردند آنها معمولا" رو‏ی‏ صخره ها ‏ی‏ا‏ جزا‏ی‏ر‏ دور دست جا‏یی‏ که بتوانند دور از دسترس شکارچ‏ی‏ان‏ قرار گ‏ی‏رند‏ لانه م‏ی‏ سازند رو‏ی‏ سواحل سنگ‏ی‏ معمولا" کمبود فضا وجود دارد در بعض‏ی‏ جاها هزاران پرنده در کنار همد‏ی‏گر‏ جمع م‏ی‏ شو‏ند‏ که توده بزرگ و پر سر و صدا‏یی‏ را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند در نت‏ی‏جه‏ جنگ ب‏ی‏ن‏ همسا‏ی‏گان‏ برا‏ی‏ تصاحب فضا‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ بس‏ی‏ار‏ را‏ی‏ج‏ است.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله پرندگان آبی

خرید آنلاین