دانلود مقاله نگهداری زرد آلو در سرد خانه

دانلود مقاله نگهداری زرد آلو در سرد خانه

دانلود مقاله نگهداری زرد آلو در سرد خانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏فهرست مندرجات : ‏ژ


‏پيش گفتار


‏مقدمه


‏1- هدف ودامنه كاربرد


‏2- مراجع الزامي


‏3- اصطلاحات وتعاريف


‏4- شرايط برداشت محصول


‏5- سردكردن پس ازبرداشت


‏6- ترابري


‏7- سورت وبسته بندي ميوه زردآلو


‏8- نگهداري درسردخانه


‏9- عمليات پس ازخاتمه نگهداري درسردخانه


‏10- ضدعفوني اتاقهاي سردخانه ووسايل بسته بندي


2


‏پيش گفتار


‏استاندارد ميوه ها و سبزيها - زردآلو ‏–‏ نگهداري درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداري نخستين بار در سال 1356 تهيه شد.اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي وتأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت ودرسيصد و هفتاد وپنجمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك وفرآورده هاي كشاورزي مورخ 19/09/81تصويب شد.اينك اين استانداردبه استنادبنديك ماده 3قانون اصلاح قوانين ومقررات مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371به عنوان استانداردملي ايران منتشرمي شود.


‏براي حفظ همگامي وهماهنگي باتحولات وپيشرفتهاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ،علوم وخدمات،استانداردهاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظرخواهدشدوهرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح وتكميل اين استانداردارائه شوددرتجديدنظربعدي موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايدهمواره ازآخرين تجديدنظرآنهااستفاده كرد.


‏درتهيه وتجديدنظراين استانداردسعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجودونيازهاي جامعه،درحدامكان بين اين استانداردواستانداردهاي بين المللي واستانداردملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجادشود.


‏منابع ومآخذي كه براي تهيه اين استانداردبه كاررفته به شرح زيراست:


‏1- استاندارد ملي ايران 2016 ‏”‏ زردآلو ‏–‏ نگهداري در سردخانه‏”


2- ISO: 2826 – 1974 Apricots –Guide to cold storage


‏3- شاهدي،محمد.كديور،مهدي.(ترجمه).اصول تبديل ونگهداري ميوه هاوسبزيها


‏4- شرايعي،پروين .بسته بندي محصولات تازه كشاورزي،انتشارات مركزتحقيقات كشاورزي خراسان،1378


‏5- فلاحي،مسعود.شيوه هاي علمي وعملي بسته بندي ميوه وسبزي،انتشارات بارثاوا،1378 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نگهداری زرد آلو در سرد خانه

خرید آنلاین