دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون


‏اهميت و جايگاه در جامعه‏


‏انسان براي ادامة حيات وتأمين ملزومات جهت زندگي بهتر و آسايش بيشتر، نخست بايد توليد فرآوردههاي مورد نياز كه منشأ طبيعي دارند از قبيل‏ ‏: انواع مواد غذايي ،پوشاك و لوازم درماني بپردازد، در نتيجه بايد توليد محصولات كشاورزي و دامداري همگام با رشد جمعيت افزايش يابد و اين مقصود در ساية تبديل كشاورزي ابتدايي و سنتي در مناطق به كشاورزي نوين حاصل می‌گردد. در راه نيل به اين اهداف، بايد امكاناتي فراهم آيد تا كشاورزان بتوانند دستگاههاي مورد نياز خود را به سهولت تأمين كنند و با اتكا به روشهاي نوين و منطبق بر اصول علمي و فني، توليدات كشاورزي خود را در واحد سطح افزايش دهند. با توجه به اين كه ماشينآلات كشاورزي همانند آب وخاك از اهميت ويژهاي برخوردارند، به منظور صرفه‏ ‏جويي و كاهش هزينه هاي توليد، استفادة صحيح از ماشين‏ ‏آلات و دقت در حفظ و نگهداري آنها موجب افزايش عمر مفيد آنها شده، از هزينه هاي مختلف به ميزان قابل توجهي كاسته می‌شود. مكانيزه كردن كشاورزي باعث رشد و ترقي آن و همچنين پيشرفت امور صنعتي كشور خواهد بود و اثرهاي قابل توجهي در اقتصاد كشور خواهد داشت. از طرف ديگر، مهاجرت روستائيان به شهرها كه به علل زير صورت ميگيرد، باعث كاهش نيروي انساني در روستاها شده، زمينة جايگزيني ماشينهاي كشاورزي به جاي نيروي انساني و فعاليت كارشناسان تحصيل كردة اين رشته را مهيا ميكند. از جمله دلايل مهاجرت روستائيان به شهرها: الف- بالا بودن سطح دستمزد دركارهاي صنعتي. ب- آساني كار صنعتي در بيشتر موارد. ج- شرايط بهتر زندگي و وجود مراكز درماني در شهرها. د- استفاده از بيمه و مرخصي وساير امور رفاهي در كارخانهها. هـ- امكان تحصل و ترقي در مشاغل صنعتي. و- وجود زمينه هاي كاري جهت نيروي انساني اعم از ماهر، نيمه ماهر و غيرماهر در كلية فصول سال كه سبب مهاجرت روستائيان به شهرها می‌شود.


‏2


‏ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون


‏اهميت و جايگاه در جامعه‏


‏انسان براي ادامة حيات وتأمين ملزومات جهت زندگي بهتر و آسايش بيشتر، نخست بايد توليد فرآوردههاي مورد نياز كه منشأ طبيعي دارند از قبيل‏ ‏: انواع مواد غذايي ،پوشاك و لوازم درماني بپردازد، در نتيجه بايد توليد محصولات كشاورزي و دامداري همگام با رشد جمعيت افزايش يابد و اين مقصود در ساية تبديل كشاورزي ابتدايي و سنتي در مناطق به كشاورزي نوين حاصل می‌گردد. در راه نيل به اين اهداف، بايد امكاناتي فراهم آيد تا كشاورزان بتوانند دستگاههاي مورد نياز خود را به سهولت تأمين كنند و با اتكا به روشهاي نوين و منطبق بر اصول علمي و فني، توليدات كشاورزي خود را در واحد سطح افزايش دهند. با توجه به اين كه ماشينآلات كشاورزي همانند آب وخاك از اهميت ويژهاي برخوردارند، به منظور صرفه‏ ‏جويي و كاهش هزينه هاي توليد، استفادة صحيح از ماشين‏ ‏آلات و دقت در حفظ و نگهداري آنها موجب افزايش عمر مفيد آنها شده، از هزينه هاي مختلف به ميزان قابل توجهي كاسته می‌شود. مكانيزه كردن كشاورزي باعث رشد و ترقي آن و همچنين پيشرفت امور صنعتي كشور خواهد بود و اثرهاي قابل توجهي در اقتصاد كشور خواهد داشت. از طرف ديگر، مهاجرت روستائيان به شهرها كه به علل زير صورت ميگيرد، باعث كاهش نيروي انساني در روستاها شده، زمينة جايگزيني ماشينهاي كشاورزي به جاي نيروي انساني و فعاليت كارشناسان تحصيل كردة اين رشته را مهيا ميكند. از جمله دلايل مهاجرت روستائيان به شهرها: الف- بالا بودن سطح دستمزد دركارهاي صنعتي. ب- آساني كار صنعتي در بيشتر موارد. ج- شرايط بهتر زندگي و وجود مراكز درماني در شهرها. د- استفاده از بيمه و مرخصي وساير امور رفاهي در كارخانهها. هـ- امكان تحصل و ترقي در مشاغل صنعتي. و- وجود زمينه هاي كاري جهت نيروي انساني اعم از ماهر، نيمه ماهر و غيرماهر در كلية فصول سال كه سبب مهاجرت روستائيان به شهرها می‌شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

خرید آنلاین