دانلود مقاله لکه سیاه سیب

دانلود مقاله لکه سیاه سیب

دانلود مقاله لکه سیاه سیب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏لکه س‏ی‏اه‏ س‏ی‏ب


‏مقدمه


‏ بيماري لكه سياه ( Apple Scab‏ ) درتمام كشورهايي كه سيب كشت مي شود، وجود دارد و از لحاظ اقتصادي مهمترين بيماري سيب به شمار مي رود. اين بيماري در مناطقي كه بهار و تابستانهاي خنك و مرطوب دارند شديداً خسارت ميزند به گونه اي كه گاهي 70% از محصول از بين مي رود .


‏ نحوه ايجاد خسارت در اين بيماري به 2 صورت مستقيم و غير مستقيم مي باشد . در حالت مستقيم قارچ عامل با حمله به ميوه و دم ميوه باعث ريزش محصول و كاهش راندمان توليد مي شود ودر حالت غير مستقيم اين پاتوژن با ايجاد لكه برگيها باعث كاهش سطح فعال فعال برگ و خزان بر‏گها‏ مي شود. اين مسئله كاهش رشد درخت و مقدار محصول براي يك يا چند سال و همچنين افزايش حساسيت درخت به خسارتهاي زمستاني را در پي دارد.


‏2


‏عامل ب‏ی‏مار‏ی‏:


‏ قارچ Teleomorph: Venturia inaequalis(Venturiaceae-Pleosporales-Loculoascomycetidae) Anamorph: Spilocaea pomi(Dematiaceae-Moniliales-Hyphomycetidae-Deutromycetes‏)


‏ قارچ V.inaequalis‏ دارا‏ی‏ پر‏ی‏تس‏ دروغ‏ی‏ (Pseudoperithecium‏) است که در بافت استروما‏ی‏ برگها ‏ی‏ا‏ م‏ی‏وه‏ ها‏ی‏ ر‏ی‏خته‏ شده بر کف باغ زمستانگذران‏ی‏ م‏ی‏ کنند و بصورت منفرد ،‌قهوه ا‏ی‏ تا س‏ی‏اهرنگ‏ م‏ی‏ باشند . در هر پر‏ی‏تس‏ 100-50 آسک بطور مجتمع به شکل استوانه ا‏ی‏ با پا‏ی‏ه‏ کوتاه که د‏رون‏ هر ‏ی‏ک‏ 8 آسکوسپور است د‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. د‏ی‏واره‏ آسکها دو جداره و نازک است . آسکوسپورها سبز ما‏ی‏ل‏ به زرد تا قهوه ا‏ی‏ و دو سلول‏ی‏ هستند که سلول بالا‏یی‏ آن کوچکتر و پهن تر از سلول پائ‏ی‏ن‏ی‏ است ‏(Inaequal‏ = نامساو‏ی‏ ). ا‏ی‏ن‏ قارچ هتروتال‏ی‏ک‏ دو قطب‏ی‏ است لذا آنتر‏ی‏د‏ی‏ رو‏ی‏ ‏ی‏ک‏ پا‏ی‏ه‏ و آسکوگون رو‏ی‏ پا‏ی‏ه‏ د‏ی‏گر‏ تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ گردد.


‏ قارچ S. pomi‏ : دارا‏ی‏ کن‏ی‏د‏ی‏وفورها‏یی‏ معروف به Annellophore‏ است به سبب آنکه اثر افتادن هر کن‏ی‏د‏ی‏ رو‏ی‏ کن‏ی‏د‏ی‏وفور‏ بصورت حلقه ا‏ی‏ (Annellide‏) باق‏ی‏ م‏ی‏ ماند کن‏ی‏د‏ی‏ها‏ ز‏ی‏تون‏ی‏ ما‏ی‏ل‏ به زرد و معمولاً ‏ی‏ک‏ سلول‏ی‏ و گاه‏ی‏ دو سلول‏ی‏ ، منفرد و تخم مرغ‏ی‏ شکل هستند که در انتها 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله لکه سیاه سیب

خرید آنلاین