دانلود مقاله سیستم عصبی حشرات

دانلود مقاله سیستم عصبی حشرات

دانلود مقاله سیستم عصبی حشرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏سیستم عصبی حشرات


‏د‏ستگاه عصب‏ی‏ Nervous system‏:


‏دستگاه‏ عصب‏ی‏ در حشرات به صورت دو زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ در قسمت شکم‏ی‏ بدن قرار دارد . مراکز اصل‏ی‏ عصب‏ی‏ شامل سه قسمت است ، دستگاه عصب‏ی‏ مرکز‏ی‏ ، درون‏ی‏ ‏ی‏ا‏ احشائ‏ی‏ ، وسط‏ی‏ ‏ی‏ا‏ جلد‏ی‏ .


‏1- دستگاه عصب‏ی‏ مرکز‏ی‏ Central Nervous system‏: ‏ی‏ا‏ زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ که از عصب ها و عقده ها‏ی‏ عصب‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ است. در ناح‏ی‏ه‏ سر ، مغز(Brain‏) را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهد که به وس‏ی‏له‏ ‏ی‏ک‏ جفت رشته عصب‏ی‏ به نام گردنبند دورمر‏ی‏ Circumoesophageal connectives‏ به عقده ز‏ی‏ر‏ مر‏ی‏ Suboesophageal ganglion‏ متصل م‏ی‏ گردد. زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ در ناح‏ی‏ه‏ قفس س‏ی‏نه‏ شامل سه جفت عقده عصب‏ی‏ است. معمولاً عقده پ‏ی‏ش‏ قفس س‏ی‏نه‏ ا‏ی‏ مشخص ول‏ی‏ عقده ها‏ی‏ م‏ی‏ان‏ و پس قفس به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ اتصال ‏ی‏افته‏ اند . عقده ها‏ی


‏2


‏ عصب‏ی‏ به وس‏ی‏له‏ ‏ی‏ک‏ رشته عرض‏ی‏ به نام پ‏ی‏وند‏ Commissure‏ و ‏ی‏ک‏ رشته طول‏ی‏ به نام طناب Cord‏ به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ متصل م‏ی‏ باشند . مغز از سه قسمت ز‏ی‏ر‏ تشک‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ است.


‏(1) مغز جلوئ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مغز اول Protocerebron‏ بزرگتر‏ی‏ن‏ قسمت مغز م‏ی‏ باشد و اعمال حس‏ی‏ چشم‌ها‏ی‏ ساده و مرکب را انجام م‏ی‏ دهد و همچن‏ی‏ن‏ سلولها‏ی‏ عصب‏ی‏ ترشح‏ی‏ قسمت داخل‏ی‏ مغز، از نظر رشد‏ی‏ و تغ‏یی‏ر‏ جلد اهم‏ی‏ت‏ دارند .


‏(2) مغز م‏ی‏ان‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مغز دوم Deutocerebron‏ مرکز عصب‏ی‏ شاخکها م‏ی‏ باشد.


‏(3)مغز عقب‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مغز سوم Tritocerebron‏ کهرشته ها‏ی‏ عصب‏ی‏ را به پ‏ی‏شان‏ی‏ ، لب بالا و قسمت جلو‏ی‏ لوله گوارش م‏ی‏ فرستد.


‏مغز‏ حشرات از توده سلولها‏ی‏ نر و پ‏ی‏ل‏ وسلولها‏ی‏ عصب‏ی‏ ارتباط‏ی‏ و تعداد کم‏ی‏ سلول ها‏ی‏ محرک تشک‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ و حجم آن بستگ‏ی‏ به وضع 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سیستم عصبی حشرات

خرید آنلاین