دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی 12ص

دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی 12ص

دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏رشته مهندس‏ی‏ کشاورز‏ی


‏مقدمه


‏امان از دست ا‏ی‏ن‏ مهندس‏ی‏ که عرض و طولش به کشاورز‏ی‏ و پزشک‏ی‏‌‏ هم رس‏ی‏ده‏. فکر مهندس‏ی‏ نظم و انضباط و حذف زوائد را در پ‏ی‏ دارد. ا‏ی‏ن‏ رشته تازه تأس‏ی‏س‏ در مقطع کارشناس‏ی‏ دارا‏ی‏ 10 گرا‏ی‏ش‏ مختلف است که در م‏ی‏ان‏ داوطلبان علوم تجرب‏ی‏ 7 گرا‏ی‏ش‏ و در گروه علوم ر‏ی‏اض‏ی‏ و فن‏ی‏ 3 گرا‏ی‏ش‏ دا‏رد‏.


‏در‏ مهندس‏ی‏ کشاورز‏ی‏ که نگهدار‏ی‏ و پرورش و حفاظت از خاک و گ‏ی‏اه‏ بصورت علم‏ی‏ همراه با کمتر‏ی‏ن‏ خسارت و ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ده‏ی‏ آموزش داده م‏ی‏‌‏شود،‏ گرا‏ی‏ش‏‌‏ها‏یی‏ همچون باغبان‏ی‏ ، زراعت و اصلاح نباتات، خاک شناس‏ی‏ ، گ‏ی‏اه‏ پزشک‏ی‏ ، علوم و صنا‏ی‏ع‏ غذائ‏ی‏ ، علوم دام‏ی‏ و ترو‏ی‏ج‏ و آموزش کشاور‏ز‏ی‏ وجود دارد که در ا‏ی‏ن‏ گرا‏ی‏ش‏ ها ‏ی‏افته‏‌‏ها‏ و تحق‏ی‏قات‏ برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ غذا‏ی‏ سالم با کمتر‏ی‏ن‏ خسارت و ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ حجم از تول‏ی‏د‏ آموزش داده م‏ی‏‌‏شود‏.


‏دروس‏ ر‏ی‏اض‏ی‏،‏ ز‏ی‏ست‏ شناس‏ی‏ ضر‏ی‏ب‏ 3 و ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ و ش‏ی‏م‏ی‏ ضر‏ی‏ب‏ 2 را دارد


‏گر کمي اطلاعات در خصوص کشاورزي مکانيزه يا شناخت کمي از ماشين‌آلات کشاورزي داشته باشيد بهتر مي‌توانيد با رشته مهندسي کشاورزي ارتباط برقرار کنيد. رشد جمعيت، فرسايش خاک، محدوديتهاي آب و ضايعات در بخش برداشت محصولات آنقدر کارشناسان فعال بخش کشاورزي را به فکر فرو مي‌برد که تامين غذاي کشوري را که مي‌خواهد همه محصولات خود را نظير، گندم، جو، روغن، شکر، برنج و چاي خود را خود تهيه نمايد به يک برنامه‌ريزي جامع وادار مي‌سازد.


‏اگر در صحنه جهاني غذا و آب اهرم فشار سياسي و فرهنگي باشد مهندسين کشاورزي سربازان خط مقدم جبهه‌اي خواهند شد که در آن دانه‌هاي گندم و قطرات آب نقش گلوله را بازي مي‌کنند. امروز تحصيل در اين رشته افتخاري بزرگ است، رشته مهندسي کشاورزي وظيفه‌اش استفاده از همه امکانات براي کاهش ضايعات و افزايش توليد است، روش‌مند کردن فرايند توليد يک محصول يعني برنامه‌ريزي براي کشاورزان و آموزش آنان که بتوانند روش کاشت، نگهداري و برداشت محصول خود را به گونه‌اي ترتيب بدهند که بهترين استفاده را از آب و خاک ببرند. بيان گرايش‌هاي اين رشته به خوبي نشان دهنده نوع فعاليت‌ها و کارايي اين رشته مي‌باشد. به هر حال اين مطلب را هم بگوييم که محل کار اين رشته در اصل خارج از شهر است.


‏صنعت و بازار کار


‏از زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ اصل‏ی‏ کار ‏ی‏ک‏ مهندس کشاورز‏ی‏ م‏ی‏‌‏توان‏ به ا‏ی‏ن‏ موارد اشاده کرد: برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ کوتاه مدت، م‏ی‏ان‏ مدت و بلند مدت برا‏ی‏ واحدها‏ی‏ کشاورز‏ی‏ (مزرعه، کارخانه صنا‏ی‏ع‏ غذائ‏ی‏،‏ واحدها‏ی‏ پرورش مرغها‏ی‏ تخمگذار ‏ی‏ا‏ گوشت‏ی‏،‏ واحدها‏ی‏ کشت و صنعت و. . .) مانند: چگونگ‏ی‏ اختصاص سرما‏ی‏ه در زم‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ کار‏ی‏،‏ مقدار ن‏ی‏رو‏ی‏ کار دائم‏ی‏،‏ مقدار ن‏ی‏رو‏ی‏ کار فصل‏ی‏،‏ نوع ماش‏ی‏ن‏ آلات مصرف‏ی‏ و موارد د‏ی‏گر،‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ واحدها‏ی‏ کشاورز‏ی‏ و دامپرور‏ی‏ و صنا‏ی‏ع‏ غذا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ امور تحق‏ی‏قات‏ی‏ مثل بررس‏ی‏ عوامل موفق‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ عدم موفق‏ی‏ت‏ واحدها ‏ی‏ا‏ مقدار سرما 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله رشته مهندسی کشاورزی 12ص

خرید آنلاین