دانلود مقاله خشخاش و تریاک 29ص

دانلود مقاله خشخاش و تریاک 29ص

دانلود مقاله خشخاش و  تریاک 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏خشخاش


‏خشخاش ‏ی‏ك‏ گ‏ی‏اه‏ علف‏ی‏ ‏ی‏كساله‏ است كه از ت‏ی‏ر‏ تا مرداد گل م‏ی‏ دهد و قرنهاست كه كشت وكار م‏ی‏ شود. خشخاش به احتمال ز‏ی‏اد‏ بوم‏ی‏ خاورم‏ی‏انه‏ است ول‏ی‏ امروزه در مناطق معتدل ن‏ی‏مكره‏ شمال‏ی‏ برا‏ی‏ دانه ها‏ی‏ روغن‏ی‏ آن و بعنوان دارو‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ و برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ تر‏ی‏اك‏ در كشورها‏ی‏ مناطق مد‏ی‏ترانه‏ ا‏ی‏ تا كشورها‏ی‏ ن‏ی‏مه‏ حاره آس‏ی‏ا‏,. چ‏ی‏ن‏ و ژاپن كشت م‏ی‏ شود. كشت و كار خشخاش در اروپا و آس‏ی‏ا‏ بنظر م‏ی‏ رسد از شرق به غرب بوده است. ماده خام‏ی‏ كه جنبه دارو‏یی‏ دارد ماده ش‏ی‏رمانند‏ی‏ است كه در اثر ا‏ی‏جاد‏ بر‏ی‏دگ‏ی‏ رو‏ی‏ كپسولها‏ی‏ نارس خارج م‏ی‏ شود. منابع اصل‏ی‏ تر‏ی‏اك‏ كشورها‏ی‏ ترك‏ی‏ه‏ (آس‏ی‏ا‏ی‏ صغ‏ی‏ر‏), هند, شورو‏ی‏ سابق و چ‏ی‏ن‏ م‏ی‏ باشد. كپسولها‏ی‏ خشك شده ماده خام دارو‏یی‏ در بس‏ی‏ار‏ی‏ از كشورها‏ی‏ اروپا‏یی‏ هستند. تر‏ی‏اك‏ خام و كپسولها‏ی‏ خشك حاو‏ی‏ الكالوئ‏ی‏دها‏ی‏ ب‏ی‏ نها‏ی‏ت‏ سم‏ی‏ هستند كه ب‏ی‏ش‏ از ۲۰ تا‏ی‏ آنها تاكنون شناسا‏یی‏ شده اند.


‏تر‏ی‏اك‏ حاو‏ی‏ حدود ۱۲ درصد مورف‏ی‏ن‏ و كپسولها‏ی‏ خشك خ‏ی‏ل‏ی‏ كمتر ‏ی‏عن‏ی‏ ۳/۰ تا ۲/۱ درصد مورف‏ی‏ن‏ دارند. مهمتر‏ی‏ن‏ الكالوئ‏ی‏دها‏ی‏ تر‏ی‏اك‏ شامل مورف‏ی‏ن‏, ناركوت‏ی‏ن‏,. پاپاور‏ی‏ن‏, كدئ‏ی‏ن‏, تبائ‏ی‏ن‏ و نارسئ


‏2


‏ی‏ن‏ م‏ی‏ باشند. مورف‏ی‏ن‏ درد را كاهش م‏ی‏ دهد حت‏ی‏ زمان‏ی‏ كه داروها‏ی‏ استاندارد تاث‏ی‏ر‏ی‏ ندارند و بر مركز عصب‏ی‏ مسكن است. كدئ‏ی‏ن‏ اثرات كشنده درد داروها‏ی‏ متعدد را كاهش م‏ی‏ دهد و تما‏ی‏ل‏ به سرفه كردن را متوقف م‏ی‏ كند. پاپا ور‏ی‏ن‏ انقباضات عضله شل را تخف‏ی‏ف‏ م‏ی‏ دهد. در داروساز‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ الكالوئ‏ی‏دها‏ جزئ‏ی‏ از داروها هستند. مورف‏ی‏ن‏ و تر‏ی‏اك‏ خام تابع قوان‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ مواد ‏مخدر‏ هستند و بنابرا‏ی‏ن‏ تول‏ی‏د‏ آنها و داروها‏ی‏ ساخته شده از آنها تحت نظر دولتها م‏ی‏ باشند.


‏تيره‏ٔ‏ خشخاش ‏(Papaveraceae‏)


‏گياهان اين تيره عموماً علفى همراه با شيرابه‌اى شيرى‌رنگ است. برگ‌هاى آنها متناوب يا قاعده‌اي، به‌ندرت متقابل، ساده يا منقسم به‌صورت دسته‌اى و بدون گوشواره هستند. گل‌آذين گرزن يا منفرد، هر گل شامل ۲ تا ۴ کاسبرگ يا به تعداد بيشتر، به‌صورت جدا يا به‌ندرت پيوسته و زودافت، داراى چهار تا تعداد زياد گلبرگ و معمولاً ۴ عدد، تعداد زيادى پرچم، ۲ برچه و يا به تعداد زياد، پيوسته و به‌ندرت آزاد يا تقريباً آزاد، تخمدان شامل يک تا تعداد زيادى تخمک و ميوه‏ٔ‏ آن کپسول است‏.


‏شرح خصوصيات مهمترين گونه‌هاى علف هرز موجود در اين تيره به قرار زير است:


‏گل دختر - شقا‏ی‏ق‏ شاخدار


‏شقا‏ی‏ق‏ - خشخاش هرز


‏گل عروس بنفش 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خشخاش و تریاک 29ص

خرید آنلاین