دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است

دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است

دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است) را ویرایش کنید.


يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است - word (..doc) - دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است ,يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است,دانلود دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است ,يوگا,شناختي,مستقيم,و,بي,واسطه,از,ژرفاي,هستي,خويش,و,هماهنگي,با,قوانين,طبيعت,است


فایل : filetypetxt


11 صفحه


متن نمونه :


 


‏يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است. اين معرفت شهودي در پي سلوكي پي گير و عشقي صادقانه حاصل مي شود. در پي اين سلوك ، فرد تسلطي همه جانبه بر قواي تن ، احساسات و افكار خود پيدا مي كند. و در نهايت مي تواند خود را از حيطة تغيرات احساسي و نگرانيهاي فكري فراتر برده ، در عمق قلب خود قرار يابد ، جايي كه تلاطمات فكري و محيط خارجي قادر نيست تاثيري بر آن داشته باشد. در مورد واژة "يوگا" اختلافاتي ديده مي شود ، و آن را به معاني : "اتحاد و وصال" ، "رؤيت و نظاره" و "كنترل و به زير يوغ آوردن" به كار برده اند. نه تنها در مورد ريشة واژة يوگا اختلافاتي ديده مي شود ، بلكه در تعاريف و توضيحات مشروحي كه دربارة يوگا در متون گوناگون آمده نيز تفاوتهايي وجود دارد. اين در حالي است كه متون كهن و مختلف يوگا ، تعاريف متنوع يكديگر را تأييد كرده اند. ولي در واقع هيچ تعريف مشتركي پيرامون اين تجربة عميق ارائه نشده است. ظاهراً در اكثر موارد ، زاوية ديد اساتيدي كه يوگا را تعريف كرده اند با يكديگر متفاوت بوده است.


يوگا تعريفي از يك گروه محدودي از تمرينات يا حالت معيني نيست ، بلكه بيشتر اشاره به مجموعه اي از فنون ، از ساده تا بسيار پيشرفته ، و احوال باطني مختلف و در واقع يك سير و سلوك كامل دارد.


روشن بينان و دانايان بسياري ، بويژه در هند ، در پس سالها تزكيه نفس و مراقبه هاي ژرف ، حالاتي متفاوت از آگاهي را كشف و تجربه كردند. مجموعة اين حالات و فنون و تعاليمي كه براي درك و وصول به اين احوال توسط آن مردان خردمند طراحي و دريافت شد "يوگا" خوانده مي شود.


هر كدام از اين خردمندان ، جنبه هايي خاص از اين معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده ، براساس آن تعريفي ارائة كرده اند . البته اين تعاريف از هم بيگانه نيستند. آنها تماماً در حول خودشناسي و بالا بردن توان فردي و توسعة آگاهي متمركز مي باشند. ولي برخي روش اين علم و بعضي غرض از اجراي اين فنون و گروهي نيز غايت اين تعاليم را توصيف و تشريح كرده اند. بنابر اين براي درك بهتر از اين معرفت گسترده و نه چندان روشن ، مطلوبتر آن است كه اين تعابير مختلف را در كنار هم گذاشته و از همة آنها بهره بريم.


حال مجدداً به معاني واژة يوگا باز مي گرديم ، يوگا از طرفي به معناي " كنترل كردن" آمده است و در آن صورت يوگا را مي توان علم كنترل امواج فكر و علم مهار قواي تن و ذهن به منظور تسلطي همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در اين صورت به "روش" اين دانش كه همانا كنترل قواي تن و فكر است تأكيد مي شود. با توجه به چنين دركي ، يوگا ، در كتاب شانديليوپانيشاد (


Shandilyopanishad‏) ، اين گونه تعريف شده است : " يوگا عبارت از كنترل امواج ذهني است. " از طرف ديگر مي توان يوگا را به معناي نظاره كردن و ديدن ، در نظر گرفت كه در نتيجه يوگا علم نظارة خود و خودشناسي است. بدين ترتيب غايت اين دانش آشكار مي شود. يعني واقع شدن در طبيعت اصيل خويش و شكافتن تمامي حجابهاي نفساني . بر همين اساس در باگاواد گيتا (Bhagavad gita‏) اوج يوگا ، رويت ذات دروني از طريق ذهن پاك و خالص شده توصيف شده است ، و سرانجام يوگا را به معني " وصل و يكي شدن " نيز ترجمه كرده اند كه در آن صورت غرض از انجام تمرينات يوگا آشكار و هويدا مي شود. به اين معنا ، يوگا عبارت است از عملكرد هماهنگ قواي فردي و اتحاد قواي ذهني (Chitta shakti‏ ) با قواي حياتي تن و حواس (Prana shakti‏) كه منجر به تلخيص انرژي ، توسعة آگاهي و در نهايت اتحاد با آگاهي متعال خواهد شد. بنابر اين تصور ، در رودرايا مالاتانترا (Rudrayamatantra‏ ) گفته شده : " يك يوگي ، فقط در اتحاد با آگاهي متعال ، به تجربة يوگا نايل مي گردد. " بدين ترتيب هر كدام از معاني واژة يوگا ، قسمتي از اين معرفت عميق باطني را آشكار مي سازد و اختلاف ذاتي در ميان آنها ديده نمي شود.


در گستره‌اي پنهاور ازتاريخ كه آغاز آن بر كسي آشكار نيست ، گروهي از انسانها كه روحي لطيف و فكري خلاق داشتند در جست و جوي خواسته هاي فطري و عميق جان خود ، علمي را پي افكندند كه هنديان آن را "يوگا" خواندند. آنها با راهنمايي و الهام نداهاي آسماني توانستند روشها و فنوني را براي برانگيختن نيرو و تواناييهاي بالقوه و همچنين توسعة حوزة ديد و رؤيت دروني خود طراحي و ابداع كنند. منظور از اين فنون ، رسيدن و غرقه شدن در عميق ترين خواسته هاي اصيل خويش يعني سرور و آرامش ناب "آناندام" (Anandam‏) ، توسعة ديد دروني و امكان رؤيت اشياء در ميدانهاي مختلف آگاهي يا آگاهي ناب "چيتام" (Chittam‏) ، و سرانجام درك حقيقت خويش يا حقيقت ناب "ساتيام" (Satyam‏) ، بود.


مجموعة اين احوال و تعاليم و دستورالعملهاي لازم براي وصول به آن ( يوگا ) خوانده مي شود. استادان و معلمان يوگا ، بسته به قدرت درك و نياز مريدان و يارانشان ، و متناسب با مراحل آموزش خود ، به منظور روشن شدن ذهن نوآموزان تعريفهاي متعددي را بيان كرده اند. به اين دليل ، ممكن است يك نوآموز يوگا در طي مراحل آموزشش نزد پير و استاد خود ، تعاريف مختلفي را از او بشنود ، تعاريفي كه اهداف و ساختار تمرينات او را شكل مي دهد و پيش مي برد. ولي در واقع اين احوال و حالات عميق آگاهي كه به يوگا موسوم است با هيچ كلام و توضيحي قابل انتقال نيست. تنها پس از سالها مراقبه و اجراي "سادانا" (Sadhana‏) ، يك جويندة صادق قادر به برانگيختن انرژي هاي خفته و توسعة ميدان ديد دروني خود خواهد شد. همانطور كه عارف بزرگ هند پاتانجلي (Patanjali‏) گفته است : " تمرين يوگا آن گاه ريشة استوار خواهد داشت كه ديري به استواري و عشق نگاه داشته آيد . " ( يوگاسوترا(Yoga sutra‏) ) و تا پيش از تجربة شخصي چنين احوالي ، تعاريف و توضيحات قادر نيستند آن كيفيات دروني را در ما برانگيزند. تعاريف صرفاً ذهن ما را روشن ، فكر ما را راحت و هدف از اجراي تمرينات را منطقاً بر ما عيان مي سازد. ولي اين توضيحات هيچ گاه قادر نيستند پرتويي اصيل از حقيقت را بر دل يوگي متجلي سازند ، كه آن نياز به سير و سلوكي بس جدي و منظم دارد.


در اينجا به برخي تعابير مختلف از حقيقت يوگا مبتني بر متون كهن و اصيل يوگا مي پردازيم :


" يوگا عبارت از خاموش ساختن امواج فكري و رهايي از قالبهاي ذهني است . "


2/1 ( 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است

خرید آنلاین