دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


41 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏1


‏عنوان :


‏عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق


‏2


‏ ‏ ‏١-١‏-‏ ‏اهداف پروژه


‏ ‏مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و نيز سيم كشي برق داخلي منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط برق1-Power Line Carrier Communication (PLCC).


‏ قدرت الكتريكي مي شناسيم.


‏امروزه با گسترش و تنوع محصولات الكتريكي و الكترونيكي و استفاده از شبكه هاي مخابراتي در ادارات همچنين در منازل، نياز روز افزوني به ايجاد شبكه هاي مبتني بر تكنيك هاي قابل اطمينان و همراه با پياده‏‌‏سازي آسان و كم هزينه احساس مي شود.


‏ ‏تكنيك مخابرة از طريق خطوط قدرت الكتريكي بنابر امكان پياده سازي بر خطوط و كانالهاي آماده و به ويژه در ساختمان هاي پيش ساخته يكي از گزينه هاي موثر و اقتصادي در ايجاد شبكه هاي مخابراتي به نظر مي رسد.


‏ ‏بر اين اساس قصد داريم كه به بررسي پياده سازي بر خطوط و كانالهاي آماده و به ويژه در ساختمان‏‌‏هاي پيش ساخته يكي از گزينه هاي موثر و اقتصادي در ايجاد شبكه هاي مخابراتي به نظر مي رسد.‏


‏بر اين اساس قصد داريم به بررسي پياده سازي اين روش جهت ايجاد اتوماسيون داخلي منازل بپردازيم . و در اين راستا چالشهاي پيش رو روشهاي مورد استفاده در پيشگيري و رفع اين موانع را مورد مطالعه قرار دهيم .


‏ ‏اين پروژه به طور ويژه‏ قصد‏ دارد به همراه ساخت ابزار فرستنده و گيرنده با بهر‏ه گيري از ميكروكنترل‏‌‏هاي خانواده PIC‏ به ارزيابي پروتكل مخابراتي X10‏ كه به منظور استفاده در شبكه هاي داخلي منازل طراحي شده است بپردازد.


‏ ‏بر اساس اين هدف، تحقق موارد زير انتظار است:


‏ ‏١‏-مطالعه خطوط قدرت الكتريكي به عنوان يك كانال انتقال و روشهاي اتصال و انتقال از طريق آن


‏ ‏٢‏-ارزيابي پروتكل مخابراتي X10‏ و ‏رصد نمودن چالشها و كاستي هاي احتمالي اين شيوه در جهت دستيابي به شبكة‏‌‏ قابل اطمينان، همچنين مطالعة روش هاي قابل ارائه‏ جهت‏ رفع اين نواقص


‏ ‏٣‏-طراحي و ساخت ما ژول هاي فرستنده و گيرندة مبتني بر روش فوق.


‏ ‏ ‏١-٢-‏ ‏سيستم هاي PLC‏ داخلي منازل


‏ ‏برقراري ارتباط از طريق خطوط برق شيوة مفيد و معمولي براي استفادة داخل منازل ‏


‏مي باشد. 


دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ,عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق,دانلود دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ,عملكرد,قدرت,الكتريكي,در,توزيع,و,انتقال,برق


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

خرید آنلاین