دانلود تحقیق ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی

دانلود تحقیق ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی

دانلود تحقیق ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی

ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی - word (..doc) - عمران - عمران


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 163


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏163


‏عنـوان:


‏ض‏بط د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ با کنترل راد‏ی‏و‏یی‏2


‏چکیده :


‏این مدار بدین صورت عمل می کند که در ابتدا فرمان ورودی ما که می تواند روشن یا خاموش شدن مدار،کم و زیاد شدن صدار،فرمان تایمر،انتخاب ضبط یا


CD-ROM‏باشد که‏ از طریق ماژول فرستنده به گیرنده می رسد‏.


‏ مدار گیرنده اطلاعات


‏را در یافت کرده و به 14‏ میکرو می دهد و میکروبا توجه به اطلاعات در یافت شده،یکی از پایه های 24‏ یا 25‏ را


‏فعال می کند که باعث فعال شدن ضبط یا


CD-ROM‏ می شود‏و


‏اگر اطلاعات مربوط به تایمر‏ها‏ باشد پایه های 39‏ یا 40‏ بسته به نوع تایمر انتخاب شده در فرستنده فعال می شود.


‏در صورتی که در فرستنده کم و زیاد کردن صدا باشد میکرو یکی از پایه های


23‏یا 22‏را فعال می کند که به صورت دستی نیز قابل کنترل هست.


‏پس از انتخاب حالت ضبط یا CD-ROM‏ اطلاعات صوت از ضبط یا CD-ROM‏ به پری میرسد که پس از تقویت 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق ضبط دیجیتال با کنترل رادیویی

خرید آنلاین