دانلود تحقیق ازمایش برق

دانلود تحقیق ازمایش برق

دانلود تحقیق ازمایش برق

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


ازمایش برق


پسوند : word (..doc) - صفحه : 16


بخشی از فایل :


 


‏1


‏بسمه تعالي


‏آزمايش اول- بررسي قوانيم اهم و ‏كيرشهف


‏وسايل مورد نياز: ‏مقاومت هاي 100‏، 2k‏، 1k‏،200‏، 300‏ ،20k‏ و مولتي متر


‏الف) قانون اهم:


‏مقدمه:


‏الف) ب‏ررسي قانون اهم: بستگي ولتاژ سي‏م به مقاومت مدار و جريان ورودي از آن V=IR‏ كه در آن


V‏: اختلاف پتانسيل سي‏م (ولت)، I‏ و جريان عبوري (آمپر)، R‏: مقاومت سي‏م (اهم)


‏مداري مطابق شكل ببنديد.


‏با تغيير مقدار IS‏ ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحني‏ ‏ اين مقاومت را رسم نمائيد.


‏ب) قانون جريان:


‏مداري مطابق شكل ببنديد.


‏مقادير I4,I3,I2,I1‏ را اندازه گرفته،


‏درستي قانون جريان را تحقيق نمائيد.


‏چه رابطه اي بين هر يك از جريانهاي جزئي I3,I2,I1‏ و جريان I‏ وجود دارد؟


‏چه مقاومتي جايگزين مقاومتهاي R3,R2,R1‏ كنيم تا جريان I‏ بدون تغيير باقي بماند؟


‏چه نسبتي بين جريانهاي I1‏ و I3‏وجود دارد؟


‏ج) قانون ولتاژ:


‏مداري مطابق شكل ببنديد.


‏ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته،


‏ولتاژ هر منبع را به دست آوريد.


‏قانون ولتاژ را بيان كنيد.


‏چه رابطه اي بين هر يك از مقادير VR3,VR2,VR1‏وVAB‏ وجود دارد؟


‏چه نسبتي بين مقادير VR2,VR1‏ وجود دارد؟


‏در مدار شكل مقابل چه تغييري پيشنهاد مي‏‌‏كنيد تا هر لامپ درست جرياني را كه لازم دارد بكشد ؟


‏3


‏در شكل زير جهت و مقدار جرياني را كه از مقاومت ‏ مي‏‌‏گذرد مشخص كنيد‏.‏ .


‏د) مقسم ولتاژ:


‏مداري مطابق شكل ببنديد.


-A‏ ‏و‏ قرار داده، ولتاژ دو سر RL


‏را به ازاء دو مقدار ‏و‏اندازه بگيريد.


-B‏ ‏و‏ انتخاب و مجدداً ولتاژ دو سر RL‏ را به ازاء همان مقادير ‏و‏ اندازه بگيريد.


B: (R1=100 , R2=200)


VL


RL


300


600


A: (R1=200 , R2=400)


VL


RL


300


600‏ ‏‏تغييرات VL‏ در كدام حالت بيشتر است؟ چرا؟


‏با فرض ثابت بودن RL‏ و R2=2R1‏ رابطه كلي بين تغييرات VL‏ و جريان منبع در حالت بي باري را بدست آوريد. آيا با افزايش جريان بي باري تغييرات VL‏ بيشتر خواهد شد يا كمتر؟


‏در مدار شكل مقابل R2,R1‏ را به گونه‏‌‏اي انتخاب كنيد كه ولتاژ دوسر R2‏ در حالت بي باري برابر 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق ازمایش برق

خرید آنلاین