دانلود تحقیق رشد اجتماعی و هویت نوجوان

دانلود تحقیق رشد اجتماعی و هویت نوجوان

دانلود تحقیق رشد اجتماعی و هویت نوجوان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 36 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏موضوع :
‏زير نظر استاد گرامي:


‏ ‏جناب آقاي باغشني


‏گردآوردنده:


‏ ‏نجمه ذاكري نيكو‏ ‏بهار 86


‏2


‏فهرست


‏تعريف بلوغ و نوجواني.‏.................................................................................................................................1


‏دگرگوني هاي رشد نوجواني............................................................................................‏.........................1


‏تعبيراجتماعي نوجواني و رشد آن............................................................................................................2


‏مكان هاي رشداجتماعي نوجوان................................................................‏................................................3


‏رشد اجتماعي نوجوان ازديدگاه جامعه شناسي..................................................................................4


‏اجتماعي نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعي...................................‏................................................4


‏روابط اجتماعي نوجوان در مسير تحول رشد اجتماعي...................................................................5


‏رفتارهاِِي مرضي اجتماعي نوجوان...........................................................‏................................................6


‏رفتار اجتماعي نوجوان و نقش فرهنگ دراين دوره.........................................................................6


‏هدايت اجتماعي و مقابله با تهاجم فرهنگي درنوجوان.........................‏............................................7


‏عوامل اجتماعي مؤثر در تكوين شخصيت اجتماعي نوجوان..........................................................7


‏قرآن و تربيت شخصيت اجتماعي انسان....................................................................‏...........................8


‏اهم‏ی‏ت‏ توجه به ن‏ی‏ازها‏ی‏ نوجوان‏ی.............................................................................................................8


‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ز‏ی‏ست‏ی‏ دوره نوجوان‏ی.............................................................‏......................................................9


‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ عاطف‏ی‏ مرحله نوجوان‏ی‏ ‏...............................................................................................................9


‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ نوجوان‏.................................‏..........................................................................................10


‏اهم‏ی‏ت‏ خانواده در دوران نوجوان‏ی.......................................................................................................10


‏اهم‏ی‏ت‏ توجه به ن‏ی‏ازها‏ی‏ نوجوان‏ی.........................................................................................................‏ ‏11 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود تحقیق رشد اجتماعی و هویت نوجوان

خرید آنلاین