دانلود کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص

دانلود کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص

دانلود  کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص

کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص - word (..docx) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..docx)


29 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک


‏مقدمه


‏بسياري از مديران منابع انساني و مديران ارشد سازمانهاي اداري ، آموزشي ، صنعتي و بازرگاني در ارتباط با كاهش عملكرد و كارآيي كاركنان و سازمان ، همواره خود را بامشكلاتي مواجه مي بينند و طبعا سوالاتي برايشان مطرح مي شود:


‏* ‏چگونه مي توان عملكرد كاركنان و به تبع آن كارآيي و اثربخشي سازمان را افزايش داد؟


‏*‏ ‏چگونه مي توان به نيازهاي انساني كاركنان در راستاي افزايش رضايت شغلي آنان پاسخ گفت ؟


‏*‏ ‏چگونه مي توان ناسازگاري ميان خود و كاري كه انجام مي دهد كاهش داد؟


‏*‏ ‏راههاي مقابله با مشكلات انساني - كه در كاهش عملكرد آنان و سازمان موثرند -مانند غيبت كاري و ترك خدمت ، كيفيت ضعيف كار، ناخشنودي و... كدامند؟


‏*‏ ‏آيا افزايش حقوق راه حل است ؟ يا آنكه بايد به دنبال راههاي ديگري چون تجديدسازمان و تشكيلات ، ايجاد محيط مناسب كار، بهبود مديريت يا اساسا بهبود ماهيت مشاغل در راستاي پاسخ به نيازهاي كاركنان بود؟


‏باتوجه به اينكه زيرمجموعه هاي نظام مديريت منابع انساني در هرسازمان و موسسه به طور زنجيروار و نظام مند به يكديگر مرتبط بوده و تعامل مستمر دارند لذا هريك ازفرآيندهاي مربوط به شغل و شاغل بايد به طور متناسب و متوازن درنظر گرفته شوند، درغير اين صورت حتي اگر نيروي انساني جذب شده ، آموزش ديده ، مهارت يافته و خوب نگهداري شده براساس ويژگيهاي شغلي و عوامل انساني به كار گرفته نشوند، تمام كوششهاي مديران منابع انساني و سازمانها بيهوده بود و تمام دلسوزيها نقش بر آب خواهد شد.


‏مي دانيم مشاغل سنگ زيربناي هر سازمان و پيونددهنده سازمان و منابع انساني آن هستند. مشاغل بايد نمايانگر منابع درآمدي كاركنان و ابزار پاسخگويي به ساير نيازهاي انساني آنان نيز باشد. براي اينكه سازمان و كاركنان به اين منافع دست يابند بايد مشاغل ،كيفيت زندگي كاري بالا را فراهم سازند. حصول كيفيت زندگي كاري بالا مستلزم آن است كه مشاغل به خوبي طراحي شوند. طراحي مجدد شغلي اثربخش كه هم بر كارآيي و هم بر كيفيت زندگي كاري اثر مي گذارد بايد منطبق بر نيازهاي عامل انساني و ويژگيهاي رفتاري باشد، در اين صورت نقش متخصصان و مديران منابع انساني - كه پيچيده تر ومهمتر از مديريت مواد خام يا مديريت مالي است - آن است كه تصميم بگيرند چه ويژگيها، نيازها و تفاوتهاي رفتاري كاركنان بر عملكرد آنها و سازمان اثر مي گذارند وبتوانند توازني مطلوب بين عوامل شغلي و عوامل رفتاري منطبق بر نيازهاي كاركنان برقرار سازند. 


دانلود کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص ,کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص,دانلود دانلود کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص ,کار,آفرینی,و,تاثیر,آن,بر,مدیران,و,سازمانهای,ارگانیک,29,ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک 29 ص

خرید آنلاین