دانلود طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص

دانلود طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص

دانلود  طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص

طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون

نوع و پسوند فایل : word (..doc)

18 صفحه

مختصری از محتویات فایل :

 

 

‏به نام خدا

‏طرح کار آفرینی

‏موضوع طرح:

‏کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی

 

‏مقدمه:‏‌‏آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی:

‏الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان:

‏سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان بيمـه گر اجتمـاعي است كه مأموريت اصلي آن پوشش كارگران مزد و حقوق بگير ( به صورت اجباري ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختياري ) است 0

‏جمعيت تحت پوشش اين سازمان حدود 5/6 ميليون نفر بيمه شده و نزديك بـه يك ميليون نفر مستمـري بگير است كه بـا در نظر گرفتن افـراد خانـواده بيمـه شدگان ـ جمعيت تحـت پوشش اين سازمان بـراي خدمات درماني به حدود 5/27 ميليون نفر مي رسد 0

‏بـراساس قانون سازمان تأمين اجتماعي يك سازمـان عمـومي غير دولتـي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه ها ( با‏ مشاركت بيمه شـده و كـارفرمـا‏) تـأمين مي شود و متكي بـه منـابع دولتـي نيـست 0 بـه همين دليـل دارائـي ها و سرمـايـه هـاي آن متعلق بـه اقشـار تحت پـوشش در نسلهاي متوالي است و نمي تواند قابل ادغام بـا هيچيك از سازمـانهـا و مؤسسات دولتي يا غير دولتي باشد 0

‏به دليل عدم استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي در كشور ،سازمان تأمين اجتماعي بار مسئوليت سنگيني را به دوش كشيده و پـاسخگوي نيـازهاي بخش قابل توجهي از جمعيت كشور است

‏مهمترین خدمات ارایه شده توسط این سازمان به شرح زیر است:

‏مستمری بازنشستگی:

 

دانلود طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص ,طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص,دانلود دانلود طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص ,طرح,کارگذاری,الکترونیکی,بیمه,تامین,اجتماعی18,ص

 

 


 

 


دسته:

دانلود طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی18 ص

خرید آنلاین