دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص

دانلود  اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني  21 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص) را ویرایش کنید.


اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص - word (..doc) - دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص ,اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص,دانلود دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص ,اهميت,آموزش,و,پژوهش,کارآفريني,درعلوم‌انساني,21,ص


فایل : filetypetxt


21 صفحه


متن نمونه :


 


‏242


‏ ‏راه‏ب‏ر‏د‏هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور


‏261


‏ ‏ ‏آموزش و پژوهش كار‏‌‏آفريني، راهكاري براي ‏ارتقاء‏...


‏آموزش و پژوهش کارآفريني،‏ ‏راهکاري


‏براي ارتقاء رش‏ت‏ه‏‌‏هاي علوم انساني


‏چكيده


‏پژوهش حاضر رويكردي به اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني‏ درعلوم‏‌‏انساني است.‏ هدف اصلي مقاله، ب‏ررسي ميزان ت‏أ‏ثير‏ي‏‌‏است که ارائه آموزش کارآفريني و پژوهش در زمينه کارآفريني در رشته‏‌‌‏هاي علوم انساني خواهد داشت.‏ روش تحقيق‏‌‏به‏‌‏كاررفته‏‌‏در‏‌‏ا‏ين‏‌‏پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي‏‌‏است وابزار‏پژوهش نيز پرسشنامه‏‌‏اي محقق ساخته با‏روايي‏‌‏تأ‏ييد شده ‏و‏ ‏پايايي ‏(‏89/0) مي‏‌‏باشد.‏ ‏جامعه آماري اين تحقيق ‏عبارت است از‏ خبرگان آموزش كارآفريني ‏در ‏دانشگاه تهران‏، وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، وزارتخانه آموزش و پرورش‏ و ‏مؤ‏سسات کارآفريني خصوصي که ‏از ميان جامعه ‏آماري ‏هدف‏،‏ تعداد ‏40‏ نفر‏ ‏از صاحب نظران آموزش كارآفريني به عنوان نمونه آماري انت‏خاب شدند.با‏تحليل نظرات خبرگان آموزش كارآفريني با استفاده از مدل آماري (خي دو)‏ و آزمون (فريدمن)‏ نشان داده شد‏ه است‏ كه مي‏‌‏توان با آموزش‏ و پژوهش‏ كار‏آ‏فريني، جايگاه ‏رشته‏‌‏هاي علوم انساني‏ را با توجه به چند شاخص، از جمله ‏تقويت روحيه ‏رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل، رشد استقلال طلبي، انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي، خ‏لاقيت بالاتر و ريسك‏‌‏پذيري ارتق‏ا‏داد‏. همينطور در طي ‏اين تحقيق اين نتيجه به دست آمده‏‌‏است که ارائه آموزش و انجام پژوهش در زمينه کارآفريني در رشته


‏242


‏ ‏راه‏ب‏ر‏د‏هايي براي ارتقاء علوم انساني در كشور


‏261


‏ ‏ ‏آموزش و پژوهش كار‏‌‏آفريني، راهكاري براي ‏ارتقاء‏...


‏‌‏هاي علوم انساني‏ ‏بيشترين تاثير را در ‏رشد استقلال طلبي‏ دانشجويان دارد، سپس در رشد ‏خلاقيت ‏تأ‏ثيرگذار مي‏‌‏باشد و در نهايت به ترتيب، در تقويت روحيه ‏رسيدن به كسب و كار يا احراز شغل‏ و ‏انگيزه پيشرفت و رقابت اقتصادي‏ تأ‏ثير‏‌‏گذار مي‏‌‏باشد.


‏كليد‏‌‏واژه‏‌‏ها‏:‏‌‏علوم‏‌‏انساني،کارآفريني،‏كسب‏‌‏وكار‏،‏استقلال‏‌‏طلبي‏،‏‌‏ ر‏شد‏خ‏لاقيت‏، انگيزه‏ ‏پيشرفت و رقابت اقتصادي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود اهميت آموزش و پژوهش کارآفريني درعلوم‌انساني 21 ص

خرید آنلاین